OZV 4/2021 - o místním poplatku za komunální odpad (úplné znění)

Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 4/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věcive znění pozdějších předpisů 10/2021

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou se na svém zasedání dne 17. června 2021 usnesením č. ZM/137/2021 a dne 16.prosince 2021 usnesením č. ZM/224/2021 usneslo vydat na základě § 14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“): 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Statutární město Jablonec nad Nisou touto vyhláškou zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dále jen „poplatek").

(2) Správcem poplatku je Magistrát města Jablonec nad Nisou (dále jen „správce poplatku")1

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

(1) Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.2

(2) Poplatníkem poplatku je3

a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo

b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

(3) Plátcem poplatku je4

a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo

b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.

(4) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka5.

(5) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.6

Čl. 3

Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.7

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1) Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku. Pozbytí postavení plátce ohlásí plátce poplatku správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

(2) V ohlášení plátce poplatku uvede8

a. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,

c. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí a počet poplatníků majících v ní bydliště.

(3) Plátce poplatku, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.9

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.10

(5) Není-li plátce, plní ohlašovací povinnost poplatník.11

Čl. 5

Základ poplatku12

(1) Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka.

(2) Objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na kalendářní měsíc připadající na poplatníka je

a) podíl objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc a počtu fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště na konci kalendářního měsíce, nebo

b) kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba.

(3) Minimální základ dílčího poplatku činí 60 litrů.

Čl. 6

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 0,80 Kč za litr.

Čl. 7

Výpočet poplatku13

(1) Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce, na jejichž konci

a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo

b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že poplatníkem je vlastník této nemovité věci.

(2) Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího poplatku zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby pro tento základ.

Čl. 8

Splatnost poplatku

(1) Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku ve dvou splátkách v termínech podle následující tabulky:

Termín splatnosti období, za které je poplatek hrazen
do 15. července kalendářního roku od 1. ledna do 30. června
do 15. ledna následujícího kalendářního roku od 1. července do 31. prosince

(2) Není-li plátce poplatku, zaplatí poplatek ve lhůtě podle odstavce 1 poplatník.14

Čl. 9

Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 15

(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.16

(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.17

Čl. 10

Společná ustanovení

(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.18

(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.19

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor města

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora

OZV 4/2021 byla vydána na ZM dne 17. 6. 2021, OZV 10/2021 byla vydána na ZM dne 16.12.2021 a nabývá účinnosti 1.1.2022 1. § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích↩︎

 2. § 10j zákona o místních poplatcích↩︎

 3. § 10i zákona o místních poplatcích↩︎

 4. § 10n odst. 1 zákona o místních poplatcích↩︎

 5. § 10n odst. 2 zákona o místních poplatcích↩︎

 6. ^§^ 10p zákona o místních poplatcích↩︎

 7. § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích↩︎

 8. § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích↩︎

 9. § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích↩︎

 10. § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích↩︎

 11. Absencí plátce je míněna situace, kdy je osoba poplatníka a plátce totožná (např. vlastník nemovité věci, v níž nemá nikdo bydliště) a jedná tudíž pouze v postavení poplatníka.↩︎

 12. § 10k ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích↩︎

 13. § 10m ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích↩︎

 14. Absencí plátce je míněna situace, kdy je osoba poplatníka a plátce totožná (např. vlastník nemovité věci, v níž nemá nikdo bydliště) a jedná tudíž pouze v postavení poplatníka.↩︎

 15. § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích↩︎

 16. § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích↩︎

 17. § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích↩︎

 18. § 10q zákona o místních poplatcích↩︎

 19. § 10r zákona o místních poplatcích↩︎

Příloha

Vytvořeno 1.1.2022 | přečteno 2203x | Petr Vitvar
load