Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa

Trvalé nebo dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost podává ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít.

Podmínky a postup řešení:

Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa je uvolnění pozemků k jiným účelům. O této výjimce může rozhodnout příslušný orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesa nebo ve veřejném zájmu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zaslat žádost včetně všech podkladů a příloh.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Návštěvy v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto dny je pracovník převážně v terénu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost se všemi náležitostmi dle vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí:

  • podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa,
  • údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž odnětí se předpokládá,
  • výpis z katastru nemovitosti k uvedeným pozemkům,
  • snímek katastrátní mapy a geometrický plán (pouze v případě trvalého odnětí),
  • komplexní výpočet poplatků za odnětí,
  • vyjádření vlastníka lesa a odborného lesního hospodáře,
  • vyjádření dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Poplatek za odnětí je vypočítáván vzorcem z vyhlášky č.77/1996 Sb.,o náležitostech o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), jenž vychází z plochy a ostatních taxačních veličin.

Při nařízeném ústním jednání, které je v některých případech nezbytné pro zjištění skutečného stavu věci, je vybírán poplatek dle zákona o správních poplatcích, v platném znění. Za každou započatou hodinu poplatek činí 500 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

do 60 dnů

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Vlastník lesa, dotčené orgány státní správy.

Datum poslední aktualizace: 25.6.2021

load