Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Stavba v ochranném pásmu lesa

Realizace stavby ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník, jenž chce stavbu realizovat.

Podmínky a postup řešení:

Stavebnímu povolení na stavbu předchází územní rozhodnutí o umístění stavby - doloží se: dokumentace, vyjádření vlastníka lesa, katastrální mapa, výpis z Katastru nemovitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zaslání žádosti, včetně všech podkladů a příloh.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Návštěvy přednostně v úřední dny (pondělí, středa), mimo tyto úřední dny je pracovník převážně v terénu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost s uvedeným záměrem a následující přílohy:

  • výpis z Katastru nemovitostí,
  • kopie katastrální mapy k uvedeným parcelám,
  • projektová dokumetace,
  • vyjádření vlastníka lesa k předloženému záměru.

Formuláře:

Lhůty pro vyřízení:

do 60 dnů

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Dotčené orgány státní správy.

Datum poslední aktualizace: 25.6.2021

load