Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 248

Kód životní situace: SPD08

Zvýšení nebo snížení výživného na nezletilé dítě

Povinnost vyživovat dítě do doby, než je schopné samo se živit, je jednou ze základních povinností rodiče. Při rozvodu nebo rozchodu rodičů je nutné určit, jakým způsobem se rodiče budou podílet na výživě nezletilého dítěte. Pokud se rodiče o výživném nedohodnou, určí jeho výši opatrovnický soud. Pokud soudem stanovené výživné již neodpovídá současným poměrům dětí nebo rodičů, je nutná jeho změna. Rodiče mají možnost se o výši výživného opět dohodnout. Pokud se dohoda nedaří, může jeden z rodičů nebo oba podat soudu návrh na změnu výše výživného.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Rodiče nezletilého dítěte.

Podmínky a postup řešení:

Pokud tato situace nastane, je možné kontaktovat oddělení sociálně-právní ochrany dětí a žádat poskytnutí poradenství.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním návrhu k místně příslušnému soudu (osobně, poštou, datovou schránkou). Příslušnost soudu se řídí místem trvalého bydliště dítěte.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

  • Sociálně-právní poradenství: Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
  • Opatrovnické řízení vede: Okresní soud v Jablonci nad Nisou, Mírové náměstí 5, 466 01 Jablonec nad Nisou

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, jiný doklad totožnosti.

Správní a jiné poplatky:

Sociálně-právní ochrana dětí je bezplatná.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Rodiče, případně jejich právní zástupci, děti, kolizní opatrovník stanovený soudem, který zastupuje zájmy nezletilého dítěte, popřípadě další osoby či instituce, podílející se na péči a výchově nezletilého dítěte.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
  • Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
  • Zákon č. 291/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních

Související předpisy:

  • Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
  • Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb.
  • Ústavní zákon č. 1/1993, ústava České republiky
  • Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.

Opravné prostředky:

Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dětí mají možnost podat k vedoucímu oddělení sociálně-právní ochrany dětí  Magistrátu města Jablonec nad Nisou  žádost o změnu osoby referenta oddělení sociálně-právní ochrany dětí, pokud mají objektivní důvod pro jeho změnu, či mají důvodné obavy z jeho podjatosti.

Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dětí a další zúčastnění mají možnost podat stížnost na postup referenta oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Dále je možné podat stížnost u nadřízeného metodického orgánu, kterým je Krajský úřad Libereckého kraje či přímo na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Klienti sociálně-právní ochrany dětí mají možnost obracet se také na Veřejného ochránce práv.


Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, osvojení

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Hana Krámská

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 26.4.2019

Datum poslední aktualizace: 6.11.2020

load