Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 181

Kód životní situace: SPD04

Domácí násilí

Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.
Jedná se o situaci, kdy jeden partner systematicky a opakovaně kontroluje a napadá druhého. Ubližuje mu cestou zejména fyzického násilí, psychického týrání a sociální izolace (zakazuje mu kontakty s širší rodinou, přáteli atp.). Dále může násilná osoba používat také sexuální násilí a ekonomický tlak (ponechává rodinu bez prostředků a to i na základní potřeby). Pro oběť domácího násilí tím končí autonomie (ve vztahu nemůže rozhodovat o sobě a podílet se na určování chodu rodiny), místo diskuze a vyjednávání, které fungují v běžných vztazích, nastupuje diktování, vyhrožování, terorizování a násilí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Osoba, na níž je domácí násilí pácháno. Na tuto skutečnost může však upozornit kdokoliv PČR, sociální pracovníky, lékaře, nestátní instituce

Podmínky a postup řešení:

Záleží na konkrétní situaci. V případech ohrožení je nutno kontaktovat Policii České republiky. Informace o této problematice poskytnou specializované nestátní organizace, občanská sdružení, sociální pracovníci Magistrátu města Jablonec nad Nisou

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

V případě ohrožení se obraťte na Policii České republiky. Magistrát vám prostřednictvím oddělení sociální péče nebo oddělení sociálně právní ochrany dětí (v případě násilí na nezletilém dítěti) může poradit i pomoci kontaktovat nestátní organizace zabývající se domácím násilím.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Policie ČR či státní zastupitelství, soud, Intervenční centrum, Probační a mediační služba, obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště, tj. Magistrát města Jablonec nad Nisou, nestátní organizace zabývající se touto problematikou - Bílý kruh bezpečí, DONA linka.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Správní a jiné poplatky:

Sociálně-právní ochrana dětí je bezplatná.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty nelze obecně stanovit, sociální pracovník se věnuje klientovi individuálně, zpravidla ihned. Policie může násilníka vykázat na 10 dní ze společně obývaného bytu nebo domu. S obětí se v této době zkontaktuje Intervenční centrum. Dotčená osoba má možnost podat k soudu návrh na vydání předběžného opatření, kterým by bylo vykázání prodlouženo až na dobu max. 6 měsíců. O návrhu na předběžné opatření musí soud rozhodnout do 48 hodin.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Na řešení sociální situace se mohou podílet úřady, neziskové organizace zaměřující se na pomoc obětem domácího násilí, poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb a další osoby či instituce.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Součinnost a plnění společně stanovených úkolů tak, aby byl naplněn cíl, ke kterému má sociální práce směřovat.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění, pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy:

 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Nejčastější dotazy:

 • Jsem oběť domácího násilí. Co mám dělat?


  Všeobecně lze doporučit následující kroky - kontaktujte PČR (tel. číslo 158), vyhledejte lékařské ošetření, požádejte o vystavení lékařské zprávy, která bude obsahovat, kdo Vám zranění způsobil a popis následků napadení, pořiďte si fotodokumentaci (vyfotografujte viditelné následky napadení, a to jak tělesná poranění, tak i rozbité věci) a zkontaktujte odborné pracoviště, které požádáte o pomoc při dalším řešení situace.

Informace z jiných zdrojů:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, osvojení

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Hana Krámská

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 26.4.2019

Datum poslední aktualizace: 6.11.2020

load