Životní situace

Dotace z rozpočtu statutárního města na podporu registrovaných sociálních služeb

Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci. Dotace se poskytuje pouze na úhradu způsobilých nákladů spjatých s realizací základních činností sociálních služeb v rozsahu stanoveném podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění. Je určena na podporu sociálních služeb poskytovaných na území města Jablonec nad Nisou, popř. občanům s trvalým bydlištěm v Jablonci nad Nisou.

Dotační program na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Podpora organizace a realizace akcí/cyklu akcí na území statutárního města Jablonec nad Nisou žadatelů působících svojí činností na území statutárního města Jablonec nad Nisou v oblasti kultury.

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Subjekty působící na území statutárního města Jablonec nad Nisou v oblasti v oblasti sociální péče a zdravotnictví mohou požádat o dotaci v rámci vyhlášeného dotačního programu.

Dotační program na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Podpora činnosti organizací a realizace výchovně-vzdělávacích a volnočasových aktivit, které vycházejí z celoroční činnosti žadatelů působících na území města a jsou určeny pro děti a mládež města Jablonec nad Nisou.

Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Podpora celoroční činnosti subjektů působících svojí činností na území statutárního města Jablonec nad Nisou v oblasti kultury s upřednostněním činnosti s dětmi a mládeží.

Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Neinvestiční podpora sportovních a tělovýchovných organizací se sídlem v Jablonci nad Nisou, týkající se pravidelné činnosti a systematické přípravy svých členů s upřednostněním činností s dětmi a mládeží do 18 let. Jedná se především o materiální vybavení oddílů, dopravu a cestovné na utkání, závody, soustředění a soutěže, pronájmy sportovišť a sportovních zařízení, energie a provozní náklady za vlastní sportoviště a sportovní zařízení, náklady na trenéry a rozhodčí.

Individuální dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Dotace poskytnuté na základě individuální žádosti jsou poskytovány pro konkrétního příjemce na akce propagující a reprezentující statutární město Jablonec nad Nisou v České republice i zahraničí, na akce a podporu činnosti subjektů, na kterých má město veřejný zájem, na akce se záštitou statutárního města Jablonec nad Nisou a na řešení mimořádné situace. Žádost o poskytnutí individuální dotace bude řešena pouze v případě, že nelze zejm. vzhledem k jejímu účelu, časovému zaměření nebo finančním požadavkům podat žádost o dotaci v rámci některého z vyhlášených dotačních programů.

Peněžitý dar z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Peněžitý dar se poskytuje zpravidla na akce propagující a reprezentující statutární město Jablonec nad Nisou v České republice i zahraničí, na akce se záštitou statutárního města Jablonec nad Nisou, na účast na významné mezinárodní soutěži, jako ocenění za významný úspěch nebo činnost, na podporu veřejně prospěšné činnosti a na řešení mimořádné situace.
load