Životní situace

Kácení v památkové zóně nebo u kulturní památky

V zahradách, které jsou součástí kulturní památky, či v jejím prostředí a také na veřejných prostranstvích v městské památkové zóně je k úpravě dřevin (kácení, výsadba) potřeba povolení správního orgánu státní památkové péče.

Obnova nemovité kulturní památky nebo objektu v městské památkové zóně

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko správního orgánu státní památkové péče. O závazné stanovisko je třeba požádat i v případě, že jde o nemovitost, která není kulturní památkou, ale nachází se v městské památkové zóně, a to k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti

Obnova památkových objektů v obcích

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky (dále "obnova") v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko správního orgánu státní památkové péče. Jedná se o území: Rychnov nad Nisou, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Bedřichov, Rádlo, Josefův Důl, Maršovice, Dalešice, Pulečný, Frýdštejn

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

V rámci tohoto programu Ministerstva kultury lze získat finanční prostředky na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popřípadě na obnovu mobiliáře pevně spojeného se stavbou, a to oltáře, varhany nebo kazatelny v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování
load