Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 75

Kód životní situace: OKV01

Užití znaku a logotypu města

Povolení užití znaku a logotypu města

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Kterákoliv právnická nebo fyzická osoba. O souhlas s užitím znaku města nemusí žádat orgány města Jablonce nad Nisou (zastupitelstvo města, rada města, starosta, magistrát, komise rady města) a organizace v zakladatelské působnosti města.

Podmínky a postup řešení:

Je třeba vyplnit žádost s kontakty na žadatele, popsaným účelem a návrhem užití znaku/logotypu. Souhlas uděluje vedoucí oddělení sekretariát primátora.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poslat poštou, e-mailem či předat osobně vyplněnou žádost.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • vyplněnou žádost o povolení užití znaku/logotypu města
 • návrh užití znaku/logotypu

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 441/2003 Sb. o ochranných známkách

Související předpisy:

 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky:

V případě, že vedoucí oddělení pro komunikaci s veřejností souhlas s užitím znaku města neudělí, může žadatel písemně požádat o posouzení své žádosti Radu města.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Užívání znaku města bez povolení nebo v nepředepsané podobě může být postihnuto podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dále podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Nejčastější dotazy:

 • Kdy lze povolit užití znaku?
  Znak města slouží pro významné, slavnostní a pamětní prezentační tiskoviny (oficiální listiny, smlouvy). Je určen především pro akce přímo pořádané městem a jeho orgány, ale lze jej užít rovněž na tiskovinách významných akcí s mezinárodní účastí, které jsou pod záštitou starosty města. Užívá se také pro označení tiskovin, na kulatých razítkách, v záhlaví právních předpisů města (vyhlášky, nařízení) a jiných nosičů, u kterých to předepisuje zákon a na tabulích umístěných na památkách. (Znak patří mezi tzv. insignie, tedy symboly města. Představuje trvalou hodnotu, kterou je město ve vlastním zájmu povinno chránit proti nevhodnému a nadměrnému užívání.)
 • V jaké podobě lze znak města pro potřeby grafického zpracování získat?
  Znak města je k dispozici v barevném a černobílém provedení, v tištěné podobě i v podobě elektronické ve formátu JPG, CDR, GIF, TIF, AI. Znak města musí být užit ve stylizované podobě a jeho barevnost musí být dodržena dle vzoru, který žadatel obdrží po vydání povolení užití znaku města.
 • Kdy užít logotyp?
  Městský logotyp je určen pro tiskoviny a dokumenty magistrátu, méně oficiální příležitosti, akce pořádané s podporou a záštitou města různými organizacemi (kulturní, sportovní, zájmové) a pro propagaci města v širším smyslu (inzeráty, příležitostné tiskoviny).

Za správnost návodu odpovídá - obecně: oddělení sekretariát primátora

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Jana Matěchová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2011

Datum poslední aktualizace: 15.11.2022

load