Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Podpora při péči o děti ve věku 2-5 let

Ve školním roce 2021/2022 přispívá statutární město Jablonec nad Nisou na školné v soukromých zařízeních poskytujících výchovně-vzdělávací služby a zaregistrovaných u města Jablonec nad Nisou částkou 1 000 Kč/měsíc pro dítě ve věku od 2 do 5 let. Podpora se týká dětí zaměstnaných rodičů s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zákonný zástupce dítěte

Podmínky a postup řešení:

Příspěvek ve výši 1.000 Kč/měsíc mohou využít zákonní zástupci dětí, které splní následující kritéria:


  • Dítě ve věku 2-5 let má společně se zákonným zástupcem trvalý pobyt na území města.
  • Dítě navštěvuje soukromý subjekt minimálně 80 hodin měsíčně.
  • Zákonní zástupci dítěte žijící ve společné domácnosti odevzdají společně "Žádost o snížení školného", jejíž součástí je potvrzení o zaměstnání obou rodičů. V případě osamělého zákonného zástupce, který prokáže, že mu dítě bylo svěřeno do péče, postačuje potvrzení o zaměstnání pouze tohoto zástupce.
  • V případě, že jeden ze zákonných zástupců pobírá rodičovský příspěvek a současně pracuje minimálně na poloviční úvazek, má také nárok na poskytnutí příspěvku. Tento zákonný zástupce musí doložit rovněž potvrzení o zaměstnání na příslušném formuláři.
  • V případě, že jeden ze zákonných zástupců pobírá rodičovský příspěvek a současně pracuje jako OSVČ, doloží poskytovateli služby potvrzení o zaměstnání na příslušném formuláři a kopii živnostenského oprávnění.
  • Zákonní zástupci dítěte uvedeni na formuláři "Žádost zákonných zástupců" nemají dluhy vůči statutárnímu městu Jablonec nad Nisou.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zákonný zástupce si vybere subjekt ze seznamu zaregistrovaných soukromých subjektů, který zkontaktuje pro zjištění volné kapacity. Po domluvě na přijetí dítěte vyplní "Žádost o snížení školného", jehož součástí je potvrzení o zaměstnání zákonných zástupců. Tyto podklady odevzdá soukromému subjektu, který v případě splnění všech kritérií poskytne slevu na své služby ve výši 1.000 Kč/měsíc.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • Pro poskytnutí slevy je třeba poskytovateli služby předložit originál "Žádosti o snížení školného".
  • V případech hodných zvláštního zřetele bude rozhodováno o poskytnutí příspěvku individuálně na oddělení školství Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Registrované soukromé subjekty oprávněné poskytovat výchovně-vzdělávací služby na zabezpečení dětí od dvou do pěti let.

Datum poslední aktualizace: 4.4.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.8.2022

load