Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Komunikace
Julius Krupčík  |  30.9.2021 14:09:46
Dobrý den ,
žádám o informaci zda není výhledově v plánu oprava ulice U Přehrady, která je od ABB až téměř k ulici Palackého v neutěšeném stavu a také případná oprava chodníku /cesty/ od městské haly k Tesku po pravé straně a dále k ABB kde jsou ordinace lékařů a nevede tam žádný chodník. Od městské haly se sice dá přejít na druhou stranu po přechodu a zpět u Teska, ale jsou to dva přechody přes velmi frekventovanou silnici a k ABB se nedá po levé straně přejít, je tam soukromé parkoviště kde je průchod zakázán.
Děkuji předem za informaci k oběma komunikacím. J.Krupčík
Odpověděl: Zuzana Bencová, příprava staveb města | 1.10.2021 11:05:31
Dobrý den, vlastník komunikace ( Liberecký kraj) připravuje projekt na její kompletní rekonstrukci s výhledem realizace 2024.
V roce 2023 bude zrealizována úprava komunikace od ABB směrem ke sjezdu na parkoviště u Tesca.
Sloup semaforu uprostřed chodníku
Alexandr Janota  |  28.9.2021 8:45:43
Dobrý den,
při rekonstrukci semaforů na křižovatce Palackého a U Přehrady je sloup semaforu instalovaný přímo doprostřed chodníku. Tato záležitost určitě není nejšťastnější z hlediska zimní údržby a to, že se některé kočárky vůbec na chodník nevejdou.
Navíc je celý stojan mohutnější než předešlý, tedy zabírá i více místa.
Doufal jsem, že na tak exponovaným místě významné a často používané křižovatky se zaměříte i na to, aby se nevytvářeli překážky v linii chodníku, které stěžují pohyb chodcům ale asi zřejmě jsem magistrátní úředníky přecenil.
Odpověděl: Zuzana Bencová, příprava staveb města | 30.9.2021 8:53:07
Dobrý den, sloup svislé světelné signalizace, který obsluhuje jednak silniční dopravu na komunikacích ale i přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty musí být osazen na ose přechodu. Na místě byla proměřena vzdálenost sloupu od pevné překážky/plotu a je víc než požadovaných min 150 cm ( ve skutečnosti je cca 165cm), takže technické podmínky jsou splněny. Umístění sloupu blíž k okraji chodníku nebyl možný z důvodu množství podzemních kabelů.
Dopravní značení na cyklostezce
mšeňák  |  28.9.2021 7:48:29
Dobrý den. Všimnul jsem si, že na cyklostezce podél přehrady bylo obnoveno dopravní značení (pro cyklisty i bruslaře). Ovšem nějak mě zarazilo, že na přechody pro chodce, které tam původně také byly, bylo zapomenuto a naopak byly smázány. Můžete mi to prosím vysvětlit? Snad nečekáte až se tam opět někomu něco stane? Konkrétně o tomto víkendu jsem tam málem porazil tři malé děti, které se ani nerozhlíželi a přecházeli, tam kde neměli. Zvláště pro ně, je přece důležité vědět, že přecházet ulici můžou jen na označeném přechodu pro chodce.
Dobrý den, přechody zde nejsou již dva roky a to jako požadavek Policie ČR DI, a to právě z pohledu bezpečnosti. Nelze srovnávat běžný přechod pro chodce na vozovce a přechod na stezce pro bruslaře a cyklisty (kdy speciálně ten první nedokáže ideálně zastavit dle okamžité potřeby). Pohyb v těchto místech je o vzájemném respektu - obezřetnosti chodců a rychlosti cyklistů a ostatních na takové úrovni, aby dokázali včas reagovat a neohrožovali ostatní. Chápu, že je to těžké, ale platí to i pro děti resp. jejich zákonné zástupce. Přechod by jim dával pocit bezpečnosti, kterou neumějí ideálně vyhodnotit.
Toalety
23.9.2021 10:59:11
Dobrý den. Mám jeden nechutný zážitek z počátku tohoto týdne. Veřejné toalety jsou přeci služba jako každá jiná. Občas se stane, že člověk i tuto službu potřebuje použít. Toaleta na Autobusovém nádraží je nepoužitelná. Dveře k toaletám se nezavírají, obsluhující paní tam měla 2 návštěvy. Opravdu je nepříjemné tam potřebu vykonat. A hlavně : Nečistota, jak jinak to napsat.... prkýnko doslova pokálené. Ostuda města. Otázka ? Bude s tím město něco dělat ?
Vážená paní Dobešová,

na těchto WC provádíme pravidelné kontroly. Vámi popisované znečištění WC ani jiné stížnosti jsme dosud nezaznamenali. V případě, že návštěvník WC něco podobného zjistí, je vhodné to řešit ihned – kontakty jsou na WC uvedené. V případě, kdy uvádíte, že se záležitost stala tento týden bez další konkretizace, nejsme schopni ji řešit, protože v tuto chvíli je na WC čisto.
Fotbal a Vrkoslavická
Štěpán Pospíšil  |  20.9.2021 14:23:13
Vím, že se to tu už řešilo před pěti lety. Nicméně bych tuto otázku rád opět zvedl. Při každém fotbale se zavírá ulice Vrkoslavická. Začíná to být značně obtěžující, když je fotbalových zápasů více a probíhají v různou neočekávanou denní i noční dobu.

1) Proč je potřeba jen kvůli fotbalu dát uzavírku pro tak veliký kus ulice? Pokud jde o bezpečnost fanoušků, pořadatel může silnici zúžit a postavit bariéry, aby byli fanoušci chránění. Ulice by mohla být aspoň jednosměrná směrem nahoru. Chápu, že pro něho je jednodušší postatvit zákazovou značku, ale připadá mi to dost bezohledné.

2) Proč nás město informuje dopředu na vývěsce a mailem o uzavírce každého kousku chodníku ve městě kvůli lešení, ale o několikahodinové blokádě důležité komunikace občany předem město ani pořadatel neinformuje?


3) Často tam dochází k nebezpečným situacím, kdy se auta na křizovatce s Turnovskou otáčejí a vrací se do městě.

4) Co může obyvatel Jablonce, kterého tyto časté a nepředpokládané uzavírky (i v nočních hodinách) štvou, udělat proto, aby se tato situace změnila. Kdo o tom rozhoduje, kdy se o tom opět bude rozhodovat a kdo může zařídit, aby tyto uzavírky mimo správní režim uzavírek ve městě dále neprobíhaly?

Děkuji za odpověď
Dobrý den, uzavírka se již léta povoluje z důvodu zajištění bezpečnosti a to jak sportovců, tak dopravy na dotčených komunikacích. S pořadatelem byla dohoda, že trvale bydlící nechávali bez problémů projet (jednalo se však pouze o dotčenou část ulice Vrkoslavická), ne o zajištění průjezdu všech vozidel.
uzavírka ulice Vrkoslavická byla dle ustanovení § 24 z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, povolena příslušným silničním správním, a to jednak po projednání s vlastníkem dotčených komunikací (tj. statutárním městem Jablonec nad Nisou, Krajskou správou silnic LK p.o. a ŘSD ČR) a jednak s Policií ČR. Uzavírka je realizována jen v době konání 1. Fotbalové ligy v období 1.2.2021 – 22.1.2022. K bodu 4 dotazu tedy sdělujeme, že uzavírka byla schválena v režimu zákona a ne svévolně, a byla řádně odůvodněna.
pro uzavírku bylo vydáno dle ustanovení § 77 z.č. Stanovení přechodné úpravy provozu, a to jak správním úřadem v Jablonci (omezení na místních komunikacích silnicích – ul. Vrkoslavická, U Stadionu a část ulice Pražská), tak Krajským úřadem v Liberci (silnice I/65 – ul. Turnovská). Tato úprava byla, včetně podrobné situace s vyznačením omezení, po zákonem stanovenou dobu vyvěšena na úřední desce magistrátu.
navržené uzavření komunikace a návrh objízdných tras vychází z dlouholetého odzkoušení převedení dopravy při konání i jiných sportovních událostí.
silniční správní úřad občany každoročně informuje o plánovaných uzavírkách ulice Vrkoslavická, termín je vždy přibližně v lednu, přechodná úprava se stanovuje na celý rok, nezveřejňují se jednotlivé zápasy, ty jsou dostatečně inzerovány ve sdělovacích prostředcích.
občan může k návrhu opatření podat námitku nebo připomínku, ale přechodná úprava nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení, nelze proti ní podat opravný prostředek (viz. § 173 odst. 2 a 3 z.č. 500/2004 Sb., správní řád). Občan může podat návrh na přezkum, pokud jsou však dodrženy zákonné podmínky.

Z pohledu městské policie - uvedené opatření je realizováno z důvodu ochrany bezpečnosti osob a majetku. Částečné uzavření, instalace bariér či kuželů k rozdělení vozovky popř. jednosměrný provoz by bránilo efektivnímu nasazení sil a prostředků směřujících k obnovení a zachování veřejného pořádku.
Opakovaný dotaz
23.9.2021 10:17:50
Dobrý den,
zatímco na ostatní dotazy odpovídáte přibližně do tří dnů, tak na můj dotaz, zaslaný dne 8. 9. 2021, nepřišla dosud žádná odpověď. Vypadá to tak, že ani já, ani ostatní obyvatelé Jablonce se nedozvíme, zda nové smlouvy na odvoz odpadu, které chcete, abychom podepsali do 30. 9. 2021, jsou v souladu s GDPR.

Původní dotaz:
Dobrý den,
město rozeslalo občanům nové smlouvy na odvoz odpadu. Zajímalo by mě, k čemu je nutné vyplňovat tak velké množství osobních údajů, když prakticky všechny má již o nás magistrát k dispozici. Možná jsem se nedobře dívala, ale ve smlouvě nevidím, nač je nutné všechny tyto údaje poskytovat, k čemu jsou nutné, jak s nimi bude nakládáno, zda budou poskytovány dalším subjektům atd., zkrátka, zda je to v souladu s GDPR? Nač potřebujete např. moje telefonní číslo? Myslíte, že se mi dovoláte? Čísla, která neznám, nezvedám.
Dále se domnívám, že tato odpadová politika (tedy zdražování) povede spíš k novým černým skládkám, než že by lidé začali více třídit odpad. Kdo třídí, dělá to už dávno a teď bude platit víc. protože v mnoha případech menší nádobu na odpad již mít nemůže...
Dobrý den, tato sekce slouží jak je uvedeno v úvodu k ..."aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři."
Problematika nově nastavených poplatků za odpady je zde řešena velmi často, včetně sběru dat, je to například uvedeno 6.9. v odpovědi paní Svobodové - důvodem sběru počtu uživatelů popelnic je to, že od sčítání lidu uběhla již nějaká doba, počty se mohou měnit a v nájemních domech je navíc velká fluktuace. Důvodem jsou tedy čerstvá data, která plátce nebudou diskriminovat. Dále, pokud máte s městem uzavřít smlouvu o svozu odpadu je nutné poskytnout základní data, město je přísně vázáno normou GDPR, není možné aby z naší strany došlo k zneužití těchto informací.
Prosím v příštích dotazech uvádějte jméno a nějaký funkční kontakt, děkujeme.
Novoveské koupaliště 2
Adam Laurin  |  22.9.2021 8:18:20
Letos byl na Novoveském koupališti zakázán modelářům z klubu Admirál Jablonec závod maket lodí. Prý proto, že se k vodě nedá jet autem. Byl jsem se tam podívat a nechápu proč. Čekal jsem něco hezkého, parkovou úpravu, golfový trávník…, změnu k lepšímu po revitalizaci. Jediné, co vnímám pozitivně, je odstranění nepoužívaných skokanských můstků a částečná oprava zdí. Jinak místo po příchodu od silnice po schodech působí daleko hůř než před přestavbou. Odstraněný starý kamenný břeh, místo kterého je až do vody nasypaná směs perku, cihel a kamení. Podobný blátěný povrch je na místech, kde dříve byla tráva. Vše vymleté od vody a občas nějaký bodlák.
Nevím, k čemu má takové místo sloužit a už vůbec nechápu, proč se tam nemohou dvakrát za rok pořádat závody modelářského klubu, který v Jablonci působí už více než 50 let. Klidné soutěže byly vždy atraktivní i pro veřejnost.
Dobrý den, závod maket lodí nebyl modelářům klubu Admirál zakázán, pouze jim byla v rámci Dohody o užívání veřejného prostranství stanovena následující podmínka: Travnaté plochy v okolí vodní nádrže nebudou použity k parkování. Upozorňujeme na skutečnost, že pozemky byly revitalizovány v rámci dotační akce a vztahuje se na ně udržitelnost dotace. Oddělení dotací požaduje předložení fotodokumentace dotčených pozemků pořízené před zahájením a po ukončení akce.
Na základě této podmínky se organizátoři akce rozhodli přemístit závody jinam. Co se týká cest kolem koupaliště, ty jsou v současné době budovány.
Dopravní situace ve Mšeně
Ivan Köhler  |  22.9.2021 15:35:50
Dobrý den.
Kdo vymyslel zjednosměrnění části ulice Mládí, směrem na Arbesovu?
Je to znepřístupnění obyvatel sídliště do ulice Arbesova, kde je škola a školka, dále přístup k zahrádkám.
Musí se vyjíždět do frekventované ulice Palackého se semafory a místo toho, aby bylo možno vyjet přímo do ulice Arbesova, tak se musí udělat riskantní kolečko.
Jak silný byl tlak, aby se toto opatření udělalo? Komu to prospívá?
Dobrý den, zjednosměrnění ulice Mládí od ul. Arbesova do ulice Palackého je provedeno z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu - při obousměrném provozu v ulici Mládí nebylo umožněno (ze šířkových důvodů) jednak parkování vozidel, a jednak při výjezdu z ul. Mládí do ul. Arbesova jsou špatné rozhledové podmínky. Na základě požadavku na navýšení parkovacích stání v sídlištním celku byla tato úprava odsouhlasena Policií ČR, osvědčila se a funguje již léta. Nejsou evidovány žádné stížnosti obyvatel, neuvažuje se o změně dopravního režimu. Zobousměrnění komunikace by bylo kontraproduktivní, při obráceném směru jednosměrky by zase vozidla v zimě nevyjela do ulice Arbesova. Zajištění bezpečnosti provozu je nadřazené nad zkrácením jízdy vozidel. Dostupnost ulice Arbesova je dostatečně zajištěna z ulice U Kostela.
Zvažte ještě jednou, zda cyklopruhy na ulici Palackého jsou opravdu možné, a komfortní pro všechny účastníky provozu.
Miroslav Bartoš  |  20.9.2021 13:49:06
Přečetl jsem si vyjádření k tomuto dotazu a měl bych doplňující dotaz. V místech mezi Horním náměstím a Mánesovou ulicí jsou obě strany Palackého ulice v pracovní dny plné parkujících vozidel a hlavně mezi ulicí U Jeslí a Mánesovou ulicí je v této době šířka volné vozovky tak "akorát" pro dvě auta. Bezpečnost cyklistů zda tak neohrožuje šířka vozovky ale parkující auta. Jak toto bude řešeno v rámci cyklopruhů ?
Dobrý den, projekt řeší zlegalizování parkovacích míst stavebními úpravami chodníků pouze tak, aby právě byly dodrženy všechny šířkové a hlavně rozhledové poměry. V současnosti se zde parkuje špatným způsobem a to projekt odstraní.
Výstava minerálů
Kateřina Šimůnková  |  21.9.2021 7:42:18
Dobrý den,
bude se letos konat Výstava minerálů a kamenů, která byla na gymnáziu U Balvanu? Prosím o sdělení termínu.
Děkuji
S pozdravem
Kateřina Šimůnková
Dobrý den, na webových stránkách minerály.cz jsem našel tuto informaci :

2.10.2021 Jablonec nad Nisou
37. prodejní výstava drahých kamenů, minerálů, fosílií a šperků
Kde: v budově Gymnázia, U Balvanu č.16 , Jablonec nad Nisou
Kdy: 2.10.2021 9-14 hodin
INFO: Milena Petráková, Aloisina výšina 627/98, 460 15 Liberec 15. tel.: 482751702, 728530545, e-mail: milenapetrakovalvice@seznam.cz
< předchozí | 1 [...] 3 4 5 6 7 8 9 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 372 | další >