Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Registrace psa
Radek Nejedlo  |  25.1.2009 17:37:00
Nemáme tušení, kam přihlásit psa a po jaké době se přihlašuje.
Děkuji.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 27.1.2009 11:00:06
Pes se přihlašuje na městském úřadě v budově radnice 3. patro, č.dveří 311 a to do 15 dnů ode dne držení psa.
Lenka Zikešová,oddělení řízení organizací a rozpočtu
tel. 483 357 367, email: zikesova@mestojablonec.cz
Související životní situace: Místní poplatek ze psů
Úklid veřejného prostranství ve městě
16.12.2008 12:12:31
Dobrý den, mám pro vás několik tipů na úklid ve městě:
1) Větve po pokácených dřevinách
2) Nepořádek v parku u ZŠ Liberecká
3) Nepořádek u nádob na odpad u objektu naproti divadlu
4) Nepořádek na sídlišti Mšeno

Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 20.1.2009 10:28:42
Dobrý den, k vašim jednotlivým otázkám odpovídám:
Ad 1)
Větve z obou Vámi uvedených lokalit budou odstraněny, jakmile to bude možné s ohledem na sněhovou pokrývku. Do 11.1.2009 dojde k vykácení ještě jedné borovice v ul. Na Roli a následně budou odvezeny všechny větve najednou. Na jaře bychom chtěli v tomto prostoru vyfrézovat pařezy a vysadit 1 - 2 nové jehličnany. Na křižovatce ulic Na Roli a Rýnovická bylo kácení provedeno v prosinci minulého roku a firma nestihla před vánočními svátky odklidit veškerý dřevní odpad, přestože jsme tak byli dohodnuti. Ještě bych chtěla pro Vaši informaci uvést, že převážně v jarním období a následně na podzim před spadem sněhu jsme v loňském roce z celého města svezli velké množství větví, které vzniklo hlavně po ořezu keřů, který provedli bez předchozí dohody s naším oddělením sami občané. Částka vynaložená na odvoz a likvidaci větví činila 59 tis. Kč.
Ad 2)
V parku u základní školy v Liberecké ul. dochází k pravidelnému hromadění pytlů, které jsou často odpadovou firmou sváženy. Bohužel musím konstatovat, že právě toto místo bylo posádkou svozového auta opomenuto. Tento stav byl při následném svozu vyřešen.
Ad 3)
Jedná se o nádoby na odpad patřící k sousednímu objektu. Objednatel nádob neoprávněně tyto přemístil na chodník a nezajistil pořádek v jejich okolí. S objednatelem bylo již jednáno a byl mu stanoven termín 9.1.2009, do kterého musí být nádoby z komunikace odstraněny.
Ad 4)
Sídliště obecně patří mezi místa se zvýšeným výskytem odpadu na veřejných plochách, proto město přistoupilo k pravidelnému úklidu. Sídliště Mšeno patří mezi lokality, kde je úklid prováděn našimi pracovníky určenými na veřejně prospěšné práce a to pravidelně minimálně jednou týdně. V rámci úklidu pracovníci srovnají kontejnery na stanovišti, uklidí odpad poházený kolem nádob a v případě potřeby zametou drobné smetí. Do úklidu Mšena jsou zahrnuty i plochy koridoru podél ulice Palackého, Mšenský park a další veřejná zeleň.

Závěrem musím konstatovat, že rozhodně nejsme lhostejní k nepořádku ve městě a úkolem, samozřejmě ne jediným, oddělení životního prostředí je zajištění čistého města. Nezříkáme se našich povinností, ale tento problém musí vyřešit dvě strany, tou druhou jsou občané města. Pokud se samotní obyvatelé nezamyslí sami nad sebou a nezačnou se chovat ohleduplně ke svému životnímu prostředí, pak nemáme moc možností tento nešvar řešit. Již dnes zajišťuje město téměř v pravidelných intervalech svoz velkoobjemového odpadu a směsného komunálního odpadu, v lepším případě, od stanovišť kontejnerů, kam tento odpad odložili občané v rozporu s obecně závaznou vyhláškou města. Naši pracovníci denně nasbírají na území města značné množství odpadu odloženého mimo nádoby a rozlítaného po veřejné zeleni. Tyto aktivity stojí město nemalé finanční prostředky, které bychom uměli použít mnohem efektivněji, např. na rekonstrukci parků, dětských hřišť, ale i rekonstrukci chodníků, popř. budov.
Jitka Prousková, ved. oddělení životního prostředí
e-mail: prouskova@mestojablonec.cz
tel.: 483 357 187
Ohlášení živnosti
Daniel P.  |  12.1.2009 15:45:42
Dobrý den,
chtěl bych si založit živnost. Dosud jsem nikdy nepodnikal. Chtěl bych si zřídit maloobchod po internetu a to je jak jsem se dozvěděl živnost volná.
1. Kde musím živnost ohlásit?
2. Kolik se za ohlášení platí?
3. Jak maximálně dlouho trvá vydání živnostenského listu?
4. Je potřeba i výpis z rejstříku trestů?
Děkuji moc za odpověď.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 20.1.2009 10:27:19
Dobrý den,
Vámi popisovanou činnost lze provozovat v rámci živnosti ohlašovací volné „Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny“. Pro získání oprávnění k této činnosti je třeba předložit doklad totožnosti a zaplatit správní poplatek ve výši 1000 korun (v hotovosti při podání žádosti). Žádost o živnostenské oprávnění lze podat na živnostenském úřadě příslušném dle bydliště podnikatele. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o živnost ohlašovací, můžete začít podnikat dnem ohlášení, živnostenské oprávnění obdržíte maximálně do 14 dnů (většinou jsou však lhůty kratší).
Živnostenský úřad v Jablonci najdete v budově Komenského 8, úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu 8 - 11.30 a 12.30 - 17 hodin.
Kontakty: 483 357 744, 483 357 745, 483 357 747, 483 357 749

další informace:
Ing. Jitka Prchalová, prchalova@mestojablonec.cz
vedoucí živnostenského úřadu

Související životní situace: A - Ohlášení živnosti (fyzická a právnická osoba)
Rezervace parkovacího místa
P. S.  |  14.1.2009 16:11:49
Dobrý den,
rád bych si rezervoval parkovací místo na sídlišti Mšeno. Jak to mám udělat a kolik to stojí?
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 20.1.2009 10:21:45
Dobrý den,
obdržela jsem váš dotaz na možnost parkování ve Mšeně. Postup je následující:
Žadatel vyplní žádost o zvláštním užívání komunikace (§ 25, odst. 69, písm. c 4 zákona č.13/19997 Sb., O pozemních komunikacích) a doplní potřebné doklady (právnická osoba výpis z obchodního rejstříku a živnostenský list, fyzická osoba občanský průkaz). Tuto žádost i s doklady podá na Dopravní a silniční úřad (dále DSÚ) MÚ v Jablonci nad Nisou. Při podání žádosti je třeba zaplatit správní poplatek ve výši 1.000 korun. K vydání souhlasného rozhodnutí je třeba předchozího souhlasu Policie České republiky a vlastníka dotčené komunikace (zajišťuje DSÚ). Po schválení žádosti je vydáno rozhodnutí o zvláštním užívaní komunikace - povolení parkování, ve kterém je přesně určeno parkovací stání včetně osazení značení a dalších podmínek zabezpečujících bezpečný provoz parkovacího stání.

Související životní situace: Vyhrazení parkovacího místa
Potvrzení o schopnosti uzavřít manželství
katerina  |  14.1.2009 17:11:31
Dobrý den,
mám otázku ohledně vydání rodného listu a potvrzení o schopnosti uzavřít manželství. Jsem dlouhodobě v cizině a zajímalo by mě:
- jestli tyto dokumenty musím vyzvednout osobně nebo jestli je může vyzvednout někdo jiný na základě plné moci
- jak dlouho je třeba čekat na vydání zmíněných dokumentů

děkuji moc, Kateřina B.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 20.1.2009 10:19:24
Dobrý den,
ve své žádosti ohledně vydání rodného listu a dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství neuvádíte, kde jste se narodila a kde máte trvalý pobyt. Rodný list se vydává na příslušné matrice dle místa narození, doklad o právní způsobilosti se vydává na matrice dle trvalého pobytu. Rodný list za vás mohou obstarat rodiče, případně sourozenci, ale o doklad o právní způsobilosti musíte požádat sama na příslušné matrice (nebo prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině) s tím, že musíte předložit příslušné doklady. Správní poplatek za rodný list činí 100 Kč a za vydání dokladu o právní způsobilosti 500 Kč.
Dále je třeba vědět, pro který stát budou doklady vystavovány a zda budete požadovat vyšší ověření těchto dokladů - Apostillu nebo superlegalizaci. Toto ověření získáte nejprve ověřením u příslušného krajského úřadu a poté na ministerstvu zahraničních věcí, popřípadě ještě u zastupitelského úřadu příslušného státu, kde bude listina předkládána.
Rodný list vydáváme na počkání, doklad o právní způsobilosti do dalšího úředního dne.
S pozdravem
Marcela Gottwaldová
vedoucí matričního úřadu MÚ Jablonec nad Nisou
483 357 258, gottwaldová@mestojablonec.cz
Jak získat pronájem obecního bytu
G. L.  |  16.12.2008 12:28:02
Dobrý den,
Chtěl jsem se zeptat, kde mohu nebo jak mám postupovat, abych mohl dostat pronájem bytu od města Jablonec nad Nisou. Nikdy jsem od města byt neměl, ani nejsem majitelem žádné nemovitosti.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den
Odpověděl: Charlie Root | 19.1.2009 13:04:48
Dobrý den,
pronájem obecních bytů se řídí Pravidly pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou. Pokud podmínky dané pravidly splňujete, můžete si podat žádost k výběrovému řízení v době jeho vyhlášení. Podrobnější informace získáte na telefonním čísle 483 357 301 nebo 483 357 399 nebo přímo v kanceláři č. 226 ve 2. patře budovy jablonecké radnice.
S pozdravem
Jana Jodasová (jodasova@mestojablonec.cz )
Oddělení technické obsluhy a bytů
MÚ Jablonec nad Nisou
Volné pozemky k výstavbě
Lucie K.  |  14.1.2009 17:18:20
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda existuje na městském úřadě přehled volných pozemků města (k odprodeji), vhodných na výstavbu rodinného doku. Pokud ano, kde je možné do něho nahlédnout.
Děkuji za odpověď, Lucie K.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 14.1.2009 17:22:19
Dobrý den,
Veškeré pozemky, které jsou aktuálně zveřejněné k prodeji, naleznete na městských webových stránkách ( www.mestojablonec.cz ) - úřední deska - jako typ oznámení vyberte - "Prodej - pozemek". Veškeré pozemky určené k výstavbě se prodávají formou výběrového řízení. Dále jsou pozemky zveřejněny na úřední desce před budovou radnice (pod schody) a ve III. patře radnice před dveřmi č. 303.
S pozdravem
Michaela Pluchová
odbor financí a majetku, oddělení majetkoprávní
483 357 357, pluchova@mestojablonec.cz
Související životní situace: Prodej pozemků
Vystavení nového řidičského průkazu
Lucie H.  |  12.1.2009 16:39:08
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat, zda-li si můžu v Jablonci zažádat o vystavení nového řidičského průkazu, i když zde nemám hlášeno trvalé bydliště.
Děkuji za odpověď, Lucie H.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 14.1.2009 16:42:48
Dobrý den,
Na váš dotaz vám sděluji, že o řidičský průkaz musíte žádat u úřadu příslušného k vyřízení dle vašeho trvalého pobytu. Při úkonu můžete využít i zmocnění.
Hezký den
Bc. Jan Plíva
vedoucí oddělení dopravně správních agend
483 357 730, pliva@mestojablonec.cz
Související životní situace: Vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
Bydlení v chalupě
M. K.  |  14.1.2009 15:53:08
Dobrý den,
Máme chalupu, která byla před lety vyjmuta z bytového fondu s tím, že nadále se jedná pouze o rekreační nemovitost. Nyní mám zájem v chalupě trvale bydlet. Prosím proto o sdělení, jak chalupu vyjmout z rekreačního fondu a změnit na bytovou, abych se mohla normálně přihlásit k trvalému pobytu, pobírat tam důchod apod. Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 14.1.2009 16:39:02
Vážená paní,
v případě, že chcete změnit užívání objektu z rekreačního na objekt určený pro rodinné bydlení, je třeba nejprve podat žádost na stavebním úřadu o změnu užívání. K tomu je třeba doložit stavební dokumentaci a další stavební dokumenty. Je vhodné zavolat si na stavební úřad v Jablonci nad Nisou paní Řezáčové (rezacova@mestojablonec.cz , 483 357 215), která vám toto po domluvě přesně sdělí. Po vyřízení žádosti na stavebním úřadě si podáte na katastrální úřad žádost o změnu užívání s potvrzením stavebního úřadu, že změnu je možné provést.
Ing. Libuše Pavízová, pavizova@mestojablonec.cz
vedoucí oddělení majetkoprávního, MÚ Jablonec n. Nisou
Je potřeba k výměně občanky rodný list?
Tereza Nováková  |  14.1.2009 16:03:25
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda-li potřebuji k výměně občanského průkazu rodný list.
Děkuji.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 14.1.2009 16:37:43
Dobrý den,
K výměně občanského průkazu z důvodu platnosti rodný list nepředkládáte, ten je potřeba pouze při ztrátě a odcizení. Stačí tedy jen vyplněná žádost o vydání občanského průkazu, současná fotografie a dosavadní občanský průkaz. Vždy se dokládají jen změny oproti původnímu dokladu totožnosti

Mějte se hezky
Vladislava Kakrdová
Vedoucí oddělení správních agend
MÚ Jablonec nad Nisou, Komenského 8
483 357 720,
kakrdova@mestojablonec.cz

Související životní situace: Vydání občanského průkazu (e-OP)
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 400 [...] 403 404 405 406 407 | další >
load