Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
byt specialního určení
kasia  |  12.6.2009 8:45:30
Dobrý den,přečetla jsem si v Libereckých listech,že na bezbarierový byt pro invalidy se dává příspěvek na bydlení,bydlím v takovémto bytě,ale místo příspěvku se nájem od ledna zvedl o víc než 100%...dokáže někdo odpovědět proč tomu tak je?Děkuji...kasia
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 16.6.2009 8:20:38
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, kterou vyplácí úřad práce.
Dále existuje dávka "Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže", kterou poskytuje oddělení sociálních dávek MěÚ. Tato dávka je určena občanům s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí, kteří užívají bezbariérový byt.
Jedná se o opakující se nenárokovou peněžitou dávku. Příspěvek na úhradu za užívání bytu se poskytuje ve výši 400 Kč měsíčně.
Je možné se dostavit na oddělení sociálních dávek MěÚ Jablonec, kde tuto agendu spravuje pí. Balcerová, budova radnice, I. patro, kanc.č. 109, 483 357 382.
Je nutné uplatnit si žádost o dávku a splnit zákonem stanovené podmínky.

Alena Beršíková, vedoucí od. sociálních dávek, bersikova@mestojablonec.cz
dotaz na pronájem bytu
Věra  |  12.6.2009 13:03:50
Dobrý den, mám manžela momentálně bez práce a 2 děti bydlíme u manželovi maminky v panelovém bytě v osobním vlastnictí,ale jelikož maminka byt prodala,tak nemáme kam jít. Máme 14 dní na vystěhování a byt žádný.Maminka sama čeká až dostane peníze za byt od realitní kanceláře..tudíž nás hned nemůže vyplatit a já vás tím to žádám o radu..co máme dělat..jestly náhodou město v takovíhle případech nedává náhradní bydlení.Předem mockrát děkuji za odpověď P. Halířová
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 15.6.2009 12:54:12
Pronájem obecních bytů se řídí „Pravidly pronajímání obecních bytů v Jablonci nad Nisou“, které najdete na www.mestojablonec.cz pod životními situacemi v oblasti bydlení. Město v níže uvedeném případě náhradní byt neposkytuje. O pronájem bytu se můžete obrátit i na jiné vlastníky b.j.

Šárka Fukalová, vedoucí od.technické obsluhy a bytů, fukalova@mestojablonec.cz


Související životní situace:
Změna příjmení
Šárka Romanová  |  3.6.2009 12:09:21
Dobrý den, chci se optat jesi,když sem se vdala, si můžu nechat vyměnit všechny doklady najednou tj.řid.průkaz,techn.průkaz atd. nebo jesi musím počkat až mi vystaví nový občanský průkaz děkuji za odpověď
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 11.6.2009 12:42:16
Matriční úřad, kde jste uzavřela manželství, vám ihned po svatbě ustřihl roh na občanském průkazu a vydá potvrzení o změně stavu a příjmení, které je přílohou znehodnoceného občanského průkazu. To znamená, že tazatelka má občanský průkaz stále k dispozici a předkládá jej s vydaným potvrzením. Následně matriční úřad vydá oddací list (u nás do týdne po svatbě). Poté si tazatelka žádá o nové doklady.
Marcela Gottwaldová, vedoucí matričního úřadu, gottwaldova@mestojablonec.cz

O vydání občanského průkazu po změně stavu může být zažádáno tentýž den, kdy žadatelka obdrží oddací list, nejpozději do 15 pracovních dní po jeho obdržení. Předkládá se vyplněná žádost, jedna současná fotografie, oddací list, občanský průkaz s odděleným rohem a potvrzením o změně stavu. Znehodnocení občanského průkazu možná není ten správný výraz, protože se jedná o nadále platný doklad do vydání nového, pokud je jeho přílohou již zmíněné potvrzení o změně stavu.
Vladislava Kakrdová, vedoucí od. správních agend, kakrdova@mestojablonec.cz

Změnu údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, je držitel řidičského průkazu povinen uvést do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Při změně údajů zaznamenávaných v řidičském průkazu vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli nový řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti o jeho vydání. Žádost o vydání řidičského průkazu musí mít písemnou formu (na předepsaném formuláři, nelze stáhnout) a musí k ní být přiložen:
a) platný doklad totožnosti žadatele,
b) jedna fotografie (na doklady)
c) řidičský průkaz
Správní poplatek je 50 Kč.
Žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 500 Kč.
Zápisy změn u vozidla hlásí provozovatel do deseti pracovních dnů od dne změny. Předkládá technický průkaz vozidla, osvědčení o registraci vozidla, platný doklad totožnosti, žádost o provedení změny. Správní poplatek je 50 Kč. Tyto změny jsou zpravidla provedeny na počkání.
Dokladem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Jedna návštěva tedy nebude stačit.
Bc. Jan Plíva, vedoucí od. dopravně-správních agend, pliva@mestojablonec.cz


Ztráta občanského průkazu
dominika  |  7.6.2009 10:08:41
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, kde musím nahlásit ztrátu občanského průkazu, aby mi mohl být vystaven nový.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 11.6.2009 9:03:08
Ztrátu občanského průkazu můžete v neúřední dny nahlásit na Policii ČR. Zde jsou však ze zákona povinni vydat potvrzení pouze na odcizení průkazu nebo pouze sepíší záznam o ztrátě a žadatel musí na další úřad. Proto je nejlepší obrátit se s hlášením ztráty přímo na agendu občanských průkazů jakéhokoliv městského úřadu pověřené obce nebo městské části Prahy. V případě Jablonce je proto nejlepší zajít na oddělení správních agend sídlícím v budově v ulici Komenského.
Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Související životní situace: Vydání občanského průkazu (e-OP)
botičky 20-21.5.2009
radek  |  21.5.2009 18:00:48
Dobrý den, mohli byste neco udělat s parkovánim v ulici Lipova 9. Ted se tu rozdávají botičky jak na běžícim páse. Je zde značka zákaz stání, přitom silnice nikam nevede, a je to před panelákem, kde by mohlo parkovat vice automobilů. Prostor vždy sloužil k parkování aut už v době, kdy zde byla cizinecká policie. V tomto paneláku bydlí spousta zdravotníků a pokud ani oni nemohou kvůli jednomu, neustále si stěžujícímu obyvateli po těžké práci zaparkovat u svého bydliště, pak už na tom jsme opravdu dost zle. Zajímalo by mě, je-li možnost vyřídit si povolení k parkování a za jakých podmínek. S pozdravem manželé KILLIANOVI, Lipová 9. V Jablonci nad nisou 22.5. 2009
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 11.6.2009 8:25:00
Pokud strážník obdrží oznámení, nebo při kontrolní činnosti zjistí, že v zákazu stání parkuje neoprávněně vozidlo, je povinen dle § 7, odst. 1, zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii provést zákrok, úkon, či jiné opatření. To znamená, že mimo jiné může na vozidlo parkující v zákazu stání umístit dle § 17a, odst. 1, písm. a), zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (tzv. botička). Při takové činnosti je pro strážníka směrodatné dopravní značení, které je v místě instalováno. Jinou otázkou zůstává, zda uvedené dopravní značení plní svůj význam a účel a zda spíše nekomplikuje situaci. Pro řešení této otázky však není kompetentní městská policie, nýbrž Dopravní a silniční úřad Městského úřadu v Jablonci nad Nisou. Proto všem, kteří mají problém s dopravním značením, které komplikuje dopravní situaci v nějakém místě, doporučujeme obrátit se právě na zmíněný úřad, aby přehodnotil umístění takového značení. Každým podnětem, návrhem i připomínkou se bude úřad podrobně zabývat, a pokud to bude možné, příjme i následná opatření.
Ze statistik bylo zjištěno, že v průběhu celého roku 2008 bylo městskou policií v ulici Lípová řešeno cekem 15 událostí, z toho 6 v dopravě a 9 se týkalo jiné problematiky.
V období od 1.1.2009 do 10.6.2009 bylo v ulici Lípová řešeno celkem 40 událostí, z toho 33 v dopravě a 7 se týkalo jiné problematiky.
Jiří Rulc, ředitel MP Jablonec n.N., rulc@mestojablonec.cz
výstavba komunikace
I.Stuchlíková  |  6.5.2009 10:13:52
Dobrý den ,zvažujeme koupi byt.j. v ulici Na Čihadle .Vím ,že má být v této lokalitě veden tah od Liberce přes park Vrchlického.Mohli byste mi prosím sdělit kudy konkrétně by výše jmenovaná stavba měla vést. Děkuji St.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 11.6.2009 8:19:27
Pokračování trasy Severní tangenty bude vedeno od stávajícího ukončení tzv. ulice Krkonošská do ulice Dr. Randy přes ulici Na Čihadle a park Vrchlického, kde se mimoúrovňově (tunelem) překříží s ulicí Palackého. Komunikace se začne zahlubovat do země asi již od ulice Na Čihadle s tím, že portál tunelu bude na začátku parku. Řešení, jak bude stavba odhlučněna atd., bude zřejmé až z projektové dokumentace. Tento pátek (12.6.)bude panu místostarostovi Kyptovi předána studie řešení, kde už budou informace přesnější. Pokud tedy máte zájem, zkuste se spojit s jeho sekretářkou (radusovska@mestojablonec.cz), ať Vám umožní do studie nahlédnout.
Zuzana Bencová, vedoucí od. přípravy projektů, bencova@mestojablonec.cz
využití sms objednávání
šárka  |  7.6.2009 15:53:47
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jestli je možné se pomocí SMS objednat rovnou jak k přihlášení nového vozu tak zároveň odhlášení starého vozu, nebo je nutné si domluvit na oba úkony speciální čas. Pokud to je možné, tak tvar SMS bude VOZIDLO REZ AB 0606 1030? (datum a čas není důležitý).

Díky moc za odpověď.

Pěkný den.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 10.6.2009 15:31:59
Každý úkon je limitován samostatně, kombinovat nelze. Vzhledem k minimální časové náročnosti druhého úkonu provede pracovnice druhý úkon v limitu prvního jako prémiovou službu.
Bc. Jan Plíva, vedoucí od.dopravně správních agend, pliva@mestojablonec.cz
převod trvalého pobytu
Renáta  |  6.6.2009 15:15:17
Prosím mám vážný problém a nikdo mi na něj neodpověděl.Máma má trvalý pobyt na obci Rovensko,už přes2roky žije v Olomouci,je invalidní důchodce,má tu všechny doktory rodinu,chce tu dožít,potřebovala by tu i přehlásit trvalý pobyt na úřad v Olomouci,aby měla i větší možnost dostat se do pečovatelského domu v Olomouci,kde má žádosti,a aby nemusela vše řešit na úřadě v Zábřehu,Je opravdu nemocná a z Olomouce už nechce nikdy odejít.Co má dělat,aby jí přehlásili bydliště na úřad do Olomouce,je jen v podnájmech,ale tam jí trv.pobyt nedovolí.děkuji za odpověď
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 10.6.2009 8:56:30
Pokud si představujete pod Vaší citací "přehlásit trvalý pobyt na úřad v Olomouci", že bude mít maminka v občanském průkazu uvedenu úřední adresu magistrátu města Olomouce, tak to není možné. Změnu trvalého pobytu je možné provést na základě doložení vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí), případně oprávněnost jeho užívání (nájemní smlouva). Oprávněná osoba po předložení zmíněných dokladů může dát dále souhlas k přihlášení k trvalému pobytu, který se poznamená na ohlašovně trvalého pobytu na přihlašovací lístek. Z toho vyplývá, že na úřední adresu magistrátu v Olomouci není možné se přihlásit, neboť neprokážete ani vlastnictví, ani oprávněnost se do tohoto objektu přihlásit.
Vladislava Kakrdová, vedoucí od. správních agend, kakrdova@mestojablonec.cz
Související životní situace: Změna trvalého pobytu
Cestovní pas
Alena Jermanová  |  9.6.2009 11:47:01
Dobrý den, chtěla bych se zaptat jak dlouho trvá než se vystaví cestovní pas?
Předem mockrát děkuji za odpověď.
Hezký den
Alena Jermanová
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 10.6.2009 7:57:29
Zhotovení biometrického cestovního dokladu trvá dle zákona do 30 dní. V současné době se nám vrací hotové doklady přibližně za čtrnáct dní, tuto dobu nelze ovšem zaručit.
Vladislava Kakrdová, vedouvcí od.správních agend, kakrdova@mestojablonec.cz

Související životní situace: Vydání cestovního pasu (e-CD)
Přístřešky pro odpadkové kontejnery
Linka  |  8.6.2009 9:17:54
Děkuji panu Hybnerovi za odpověď. Ten zmíněný přístřešek tedy opravud vypadá děsivě, ještě že dosud na někoho nespadl. Ony ale i některé "nohy" některých dalších jsou v místech styku s betonovou podlahou doscela slušně prorezavělé. Nezbývaá neý spoléhat se, že snad ještě rok či dva vydrží. V odpovědi však postrádám to základní, na co jsem se ptal: kdo je skutečným vlastníkem přístřešků? Jeví se mi to tak, že jím je město Jablonec, stojí-li na městských pozemcích. Já jsem předpokládal spíše to, že by je měla vlastnit být sdružení vlastníků bytů, bytová družstva jednotlivých domů, nebo dokonce Technické služby. Prosím o jednoznačné vysvetlení a děkuji předem. Linka.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 8.6.2009 12:45:13
Jak jsem již jednou psal, přístřešek není nikde majetkově zapsán, město jej z vlastní iniciativy začalo opravovat. Konstrukci bychom chtěli letos opravit.

Hybner René, oddělení životního prostředí, hybner@mestojablonec.cz

< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 377 378 379 380 381 382 383 [...] 392 | další >
load