Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
oprava mostu Podhorská
Jiří Podolský  |  29.8.2022 10:51:39
Dobrý den, magistrát stanovil místní úpravu komunikace s omezenim vjezdu pro těžká vozidla do Mlýnské,. Tato úprava je oravidelně porušována kamiony - v sobotu jsem jich namatkou napocital 12, nemkteré maji problém zvládnout prvni 90 stupnovou zatacku, ale zrejme i firmou provadějíci opravu jezdí tu dokola dve sklápečky s perkem tam a zpet. Omezení tonáže je kvůli mostku v Mlýnské, tohle mu opravdu nepomáhá.
Dobrý den, dopravní situace je zde pravidelně monitorována městskou policií, ta svou aktivitu na určitou dobu zvýší, nemůžeme zde ale nechat hlídku dlouhodobě.
IP: xxx
Na vývěsce magistrátu je uvedeno kácení stromů okolo přehrady Spisová značka: 5014/2022/SPR/OŽP/Vav a Spisová značka: 5019/2022/SPR/OŽP/Sov proč se kácí uvedené stromy?
Marek Medřický  |  28.8.2022 18:01:44
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat proč se kácí stromy okolo II. a III. přehrady.
Stejně tak proč se kácí vzrostlé stromy sice na soukromém pozemku ale pořád mají svojí hodnotu.

Domnívám se, že kácet stromy bez udání důvodů je neobhajitelné, proto by bylo vhodné také stanovit do zprávy také důvodovou zprávu.
Když už něco vyvěšujete, jednejte na rovinu a ne jak s méněcenýma. Kácet stromy jen proto, že je můžete kácet nedává smysl ani na soukromém pozemku.
Dobrý den,

žádost o povolení kácení stromů podalo Povodí Labe a důvodem je špatný zdravotní stav a nízká provozní bezpečnost předmětných dřevin. Zdali existují závažné důvody ke kácení se bude teprve rozhodovat ve správním řízení o povolení kácení, tudíž rozsah kácení nemusí být tak velký, jak je uveden rozsah na úřední desce. V případě povolení kácení bude uložena povinnost náhradní výsadby. Informace na úřední desce je vyvěšena pouze pro přihlášené spolky na úseku ochrany přírody, které pak mají právo nahlédnout do veškerého spisového materiálu.
IP: xxx
chodník reakce
26.8.2022 16:41:59
P. Brožek děkuji za odpověd. Ale připomínka byla komplet k Vrkoslavicím, kde je vidět MP jen při fotbalových zápasech. Jezdit po chodníku s kočárkama je zoufalost, ulice Vrkoslavická u zmíněných domů 26, 28, 31 stále parkují auta na chodníku několik dnů po sobě i s příslibem kontrol....to zde nebyla za celou dobu hlídková činnost. Parkování je i v ulici Stavební a mohl bych pokračovat. Několikrát bylo slíbeno měření 30 ulice Sokolovská. Kde po otevření Rádelskho mostu si zde řidiči krátí cestu a jezdí jak blázni. O jízdách do ulic průjezd zakázán nemá snad ani cenu psát. Pokud zde je stážník na tento okrsek tak by měl znát problematiku. Ono by to chtělo prostě občas konat.
Děkujeme za Vaše doplnění, předáváme MP.
IP: xxx
ulice Dlouhá a Souběžná
23.8.2022 14:14:57
Dobrý den, určitě by stálo za to, zaměřit se na ulici Dlouhou a Souběžnou . Konkrétně adresa Dlouhá 20 a ulici Souběžná 2067. V těchto domech bydlí nepřizpůsobivý občané a po těchto ulicích se válejí odpadky ( někdy i použité injekční stříkačky, použité dámské hygienické potřeby atd.). Bylo by potřeba zaměřit se také na namátkovou kontrolu těchto míst, jelikož v těchto místech není zhruba po 18. hodině bezpečno a i po 22. hodině je neustále rušen noční klid. Člověk se bojí zavolat na MP, jelikož se s těmito lidmi nechce dostat do konfliktu. Děkuji.
Požádali jsme o úklid a o namátkové kontroly městské policie.
Do instruktáží výkonu služby MPJN jsme v této souvislosti již zanesli provádění namátkových kontrol se zaměřením na stav veřejného pořádku. V případě zjištění narušení VP (nepořádek, porušení nočního klidu) a dalšího protiprávního jednání budeme jednat v souladu se zákonem a vymáhat nápravu. V případě naléhavé situace doporučujeme oznámení na linku 156 nebo 158, aby mohla být situace řešena obratem, kdy ještě protiprávní jednání probíhá, neboť takové řešení má největší efektivitu a je nejlépe prokazatelné.

Oddělení správy místního hospodářství provedlo šetření v uvedené lokalitě. Nepořádek se nachází hlavně na pozemcích u uvedených nemovitostí. Majitelé pozemků budou vyzváni k úklidu nepořádku. Město zajistí úklid odpadků na vlastních pozemcích v okolí.
Barbora Šnytrová - referentka oddělení správy místního hospodářství, odbor technický
IP: xxx
Afterparty na Dobré Vodě 2
Miroslav Bartoš  |  20.7.2022 15:40:11
V odpovědi na dotaz "Afterparty na Dobré Vodě" je uvedeno, že noční klid je stanoven příslušnou OZV. Součástí této vyhlášky jsou i přílohy pro přesně jaké území platí tato OZV (tedy v jakém přesně vymezeném prostoru platí odlišný noční klid). Zajímalo by mne jestli se někdo zamyslel nad tím, že je sice vymezeno území kde je noční klid stanoven jinak, ale tento hluk se šíří daleko od tohoto místa (u Afterparty na Dobré Vodě je to i ve vzdálenosti 500 m) a tedy v tomto vzdáleném místě není noční klid. Jak tedy bude město přistupovat k tomu, že místo vzniku hluku je sice v místě uvedeném v OZV ale noční klid není z tohoto důvodu ani daleko od tohoto místa a tedy noční klid není dodržen i mimo povolené místo (OZV nestanoví místo vzniku hluku ale povolené území kde neplatí noční klid). Podle doslovného výkladu OZV tím že je hluk z konkrétní akce mimo stanovené území dochází k porušení OZV a k rušení nočního klidu.
Váš dotaz evidujeme, požádali jsme právní odd. o vyjádření.
Vyjádření právního odd.: 25.8.2022
„ Při přípravě OZV č.7/2016 – o ochraně nočního klidu v platném znění byla samozřejmě řešena otázka teritoriálního vymezení těchto výjimek. OZV i všechny její změnové vyhlášky byly s ohledem na důraznou kontrolu podobných vyhlášek ze strany MV ČR konzultovány s tímto ministerstvem se závěrem stanovit výjimky teritoriálně, a to z důvodu rozlohy statutárního města Jablonec nad Nisou. Je samozřejmě prakticky nemožné, aby nedošlo ve větší či menší míře k přesahu dozvukovosti těchto akcí přes vymezená území, nicméně s nabízených alternativ, kdy žádná není výkladově či v praxi zcela ideální, se město rozhodlo pro teritoriální vymezení, aby alespoň tímto vymezením zúžilo epicentrum pořádání akce a s tím související šíření hluku. K analogické úpravě přistoupily i jiná větší města (např. Brno). Město však dále při aktualizacích předmětné OZV bude konzultovat tuto otázku teritoriality s MV ČR a postupovat v rámci doporučení ministerstva. Město vnímá, že zkrácením doby nočního klidu pro určité akce dochází ke tření mezi dočasným omezením práva občanů na klidný odpočinek a kulturním životem ve městě, a proto se snaží vždy nalézt vyváženou rovnováhu a udělovat výjimky (oproti mnoha jiným městům) zcela výjimečně pro tradiční kulturní akce ve městě.“
Noční klid OZV 7/2016
Miroslav Bartoš  |  24.8.2022 9:33:20
Dne 20.7.2022 jsem vložil tento příspěvek a dotaz:
V odpovědi na dotaz "Afterparty na Dobré Vodě" je uvedeno, že noční klid je stanoven příslušnou OZV. Součástí této vyhlášky jsou i přílohy pro přesně jaké území platí tato OZV (tedy v jakém přesně vymezeném prostoru platí odlišný noční klid). Zajímalo by mne, jestli se někdo zamyslel nad tím, že je sice vymezeno území, kde je noční klid stanoven jinak, ale tento hluk se šíří daleko od tohoto místa (u Afterparty na Dobré Vodě je to i ve vzdálenosti 500 m) a tedy v tomto vzdáleném místě není noční klid. Jak tedy bude město přistupovat k tomu, že místo vzniku hluku je sice v místě uvedeném v OZV ale noční klid není z tohoto důvodu ani daleko od tohoto místa a tedy noční klid není dodržen i mimo povolené místo (OZV nestanoví místo vzniku hluku ale povolené území kde neplatí noční klid). Podle doslovného výkladu OZV tím že je hluk z konkrétní akce mimo stanovené území dochází k porušení OZV a k rušení nočního klidu.
Do dnešního dne jsem nenašel žádnou reakci ani odpověď. Kromě svého úsudku jsem vycházel i z

„ Právní výklad k zákonnému zmocnění
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
Teritoriální omezení výjimky z doby nočního klidu
Co se týká teritoriálního omezení výjimky z doby nočního klidu, tak i když § 5 odst. 7 zákona o některých přestupcích obec výslovně nezmocňuje ke stanovení výjimky z doby nočního klidu pouze pro část obce, tak to zároveň ani nevylučuje. Vzhledem k šíření zvuku v prostředí se však jeví jako obtížné vůbec vymezit území, na které se výjimka z doby nočního klidu vztahuje. S tím souvisí i praktické dopady a aplikovatelnost obecně závazné vyhlášky, neboť například v menších obcích (či částech obcí) mohou hlučné projevy narušovat noční klid na celém území obce.
I přes skutečnost, že Ministerstvo vnitra obecně v rámci metodické pomoci nedoporučuje stanovovat výjimky z doby nočního klidu jen pro část území obce, a to především s ohledem na aplikační problémy a na odůvodnitelnost této výjimky, lze v případě velkých územních samosprávných celků a rovněž i v případě odlehlých územních částí považovat takový postup za odůvodnitelný a akceptovatelný. Jestliže se například na území určité obce nachází odlehlé části, např. vzdálené i několik kilometrů, lze v takovém případě z důvodu minimalizace zásahů do práv osob na nerušený odpočinek v noční době stanovit formou obecně závazné vyhlášky teritoriální omezení výjimky z doby nočního klidu, tedy, že stanovená výjimka z doby nočního klidu se bude vztahovat pouze na jednoznačně vymezené území (část) obce.
Příklady pochybení v obecně závazných vyhláškách o regulaci nočního klidu:
stanovení výjimek z doby nočního klidu jen pro část území obce
Obec upraví dobu nočního klidu pouze pro určitou část obce, přičemž s ohledem na charakter akce a místo konání akce lze předpokládat šíření hluku na celém území obce, např.: „Doba nočního klidu se zkracuje jen v areálu letního kina v době konání rockového festivalu konaného první víkend v červenci.“
→ v daném případě bude fakticky docházet k rušení nočního klidu na celém území obce a bude docházet k aplikačním obtížím při řešení přestupků.
Bohužel pro podobné dotazy (vedení města, zastupitelstvo ...) není kategorie.
Váš dotaz evidujeme, požádali jsme právní oddělení o vyjádření.
Vyjádření právního oddělení:
„ Při přípravě OZV č.7/2016 – o ochraně nočního klidu v platném znění byla samozřejmě řešena otázka teritoriálního vymezení těchto výjimek. OZV i všechny její změnové vyhlášky byly s ohledem na důraznou kontrolu podobných vyhlášek ze strany MV ČR konzultovány s tímto ministerstvem se závěrem stanovit výjimky teritoriálně, a to z důvodu rozlohy statutárního města Jablonec nad Nisou. Je samozřejmě prakticky nemožné, aby nedošlo ve větší či menší míře k přesahu dozvukovosti těchto akcí přes vymezená území, nicméně s nabízených alternativ, kdy žádná není výkladově či v praxi zcela ideální, se město rozhodlo pro teritoriální vymezení, aby alespoň tímto vymezením zúžilo epicentrum pořádání akce a s tím související šíření hluku. K analogické úpravě přistoupily i jiná větší města (např. Brno). Město však dále při aktualizacích předmětné OZV bude konzultovat tuto otázku teritoriality s MV ČR a postupovat v rámci doporučení ministerstva. Město vnímá, že zkrácením doby nočního klidu pro určité akce dochází ke tření mezi dočasným omezením práva občanů na klidný odpočinek a kulturním životem ve městě, a proto se snaží vždy nalézt vyváženou rovnováhu a udělovat výjimky (oproti mnoha jiným městům) zcela výjimečně pro tradiční kulturní akce ve městě.“
IP: xxx
chodník
18.8.2022 3:36:24
Je možné zajisti procházení po chodníku ulice Vkoslavická, neustále zde parkují auta na chodníku č.p. 31,28. Na Vrkoslavicích není MP vidět, parkování na chodnících, nedodržování rychlosti 30, jízda průjezd zakázán, zde nikoho netrápí.
Odpověděl: Jaroslav Brožek, vedoucí hlídkové služby | 24.8.2022 14:25:25
V ulici Vrkoslavická bude prováděna opakovaná kontrolní činnost, zaměřená na parkování vozidel na chodníku. Co se týká měření rychlosti v ulici Vrkoslavická, kontroly zaměřené na dodržování nejvyšší povolené rychlosti v uvedené ulici MPJN zajistit nemůže z důvodu toho, že ulice nepatří mezi místa povolená pro měření rychlosti v rámci spolupráce s PČR. Pokud mají obyvatelé pocit, že v místě dochází k překračování nejvyšší dovelené rychlosti, musí se obrátit na PČR, která měření rychlosti v této lokalitě může provádět.
K vyjádření, že na Vrkoslavicích není MPJN vidět uvádíme, že v systému MPJN evidujeme za rok 2022 pouze v ulicích Vrkoslavická, Pražská, Janáčkova a Krkonošská celkem 121 prošetřovaných případů. V lokalitě dále působí strážník okrskář, na kterého se mohou lidé přímo obracet.
IP: xxx
Provoz nákladních vozidel v ulici Lučanská
Helena Treglerová  |  22.8.2022 16:20:53
Dobrý den, ráda bych položila dotaz, zda by se mohla policie občas za měřit a více kontrolovat provoz v ulici Lučanské v jabloneckých pasekách. Každý všední den zde jezdí desítky naložených nákladních vozů - převážně vozí štěrk a kameny - je zde určena rychlost 50 km/h, kterou zde všeobecně řidiči nerespektují. Chodí zde spousta dětí a pejskařů, možná by pomohlo označení této lokality jako obytné zóny nebo umístění příčných prahů. vozovka zde není úplně rovná, z nákladních vozidel lítají štěrk a kamení a může někomu opravdu ublížit. Situaci zde nikdo nehlídá. Dalo by se s tím něco udělat? Děkuji.
V lokalitě probíhá stavba. Posouzení případné změny dopravního značení jsme předali dopravnímu inženýrovi, je na zvážení Policie ČR, zda se bude záměr realizovat. Nedodržování dopravního značení, veřejného pořádku a pod. oznamujte aktuálně přímo MP, požádali jsme o namátkové kontroly.
Doplnění vedoucího hlídkové služby MP: osobně jsem provedl opakovanou kontrolu v ulici Lučanská, kdy se v této nenachází žádné dopravní značení, které by zakazovalo vjezd nákladním vozidlům do uvedené oblasti. V katastru města jsem v uvedené ulici nezaznamenal, že by docházelo k vypadávání štěrku, či jiného stavebního materiálu z nákladních vozidel, ani vozidla samotná. Kontroly zaměřené na dodržování nejvyšší povolené rychlosti v uvedené ulici MPJN zajistit nemůže z důvodu toho, že ulice nepatří mezi místa povolená pro měření rychlosti v rámci spolupráce s PČR. Pokud mají obyvatelé pocit, že v místě dochází k překračování nejvyšší dovelené rychlosti, musí se obrátit na PČR, která měření rychlosti v této lokalitě může provádět.
IP: xxx
Oprava silnice a neustálé rušení
Anonym  |  23.8.2022 9:30:14
Dobrý den, bylo by možné opravit vozovku před ubytovnou ve Vzdušné uličce? A zároveň nějak vysvětlit správci či obyvatelům ubytovny, co je slušné chování? Neustálé vyrušování přes den i v noci pokřikováním pod vlivem alkoholu či střízlivých lidí, vyhrávání (auto)rádií na plnou hlasitost apod. je dosti otravné. Naše domluva nikam nevede... Děkuji.
Podnět na kontrolu stavu vozovky a případné zařazení do plánu oprav jsme předali na odd. správy komunikací. V případě nevhodného chování, rušení nočního klidu a pod. volejte aktuálně městskou policii kl. 156. Zpětně není v našich silách chování hodnotit a řešit.
IP: xxx
Díry ve vozovce
Karel  |  5.8.2022 19:15:46
Dobrý den. Bylo by možné vyspravit vozovku na výjezdu z ul. Dr. Randy od gymnázia u křižovatky s ul. Bezručova . A dále v ul. Bezručova ve směru k ul Palackého před panelákem č.p. 3632/58. Dekuji
Děkujeme, správce komunikace zařadí lokality do plánu oprav.

18.8.2022 - oprava byla provedena
IP: xxx
< předchozí | 1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 392 | další >
load