Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Most přes Černou Nisu
Anna.L  |  13.1.2014 19:16:54

Dovolte mi zde zanechat mapový odkaz na lokalitu kde je most v havarijním stavu, protože jinak si nejde vysvětlit zákazové tabulky přechodu přes tento most. Jedná se o lokalitu Želivského směrem na ulici Mozartovu. Tyto zákazy nejsou dodržovány a když vezmu v potaz, že v tomto místě je i jediný přechod široko daleko je zřejmně komplikací i pro hladké propojení pěší a cyklostezkou která vede podél Nisy. Je možné tento most řešit tak, aby již nebyl havarijní a mohl se plně užívat?
Je také pravděpodobné, že právě přes ten most si děti zkracují cestu do školy v Mozartově ulici.

http://mapy.cz/#!x=15.160687&y=50.737786&z=19&d=firm_413772_1&t=s&q=tisk%25C3%25A1rna%2520losman&qp=15.159268_50.736222_15.163691_50.738841_16
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 15.1.2014 11:15:12
Dobrý den,
máte pravdu most, který popisujete je skutečně v havarijním stavu a zákaz vstupu má své opodstatnění. Na podzim loňského roku byla certifikovanou firmou provedena mostní prohlídka, na jejímž základě byl okamžitě zákaz vydán. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na opravu mostu, ke které by mělo dojít v létě.
Doporučujeme zákaz nepřekračovat, a i když to přináší chodcům i cyklistům komplikace, na most nevstupovat, je to opravdu nebezpečné.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
Re Jablonecký měsíčník -dotazy.
Jaroslav Řezáč  |  5.1.2014 5:40:58
Dobrý den,
promiňte mi možná hloupí dotaz. Četl jsem článek v Jabloneckém měsíčníku článek "Nisa by měla být dominantou města" Víte, nějak jsem nenašel konkrétní kroky, které zmíněná komise navrhuje.

? Domnívám se, že by byla potřeba řešit problematika vodstva ve městě jako ucelený koncept protože není ve městě jen Nisa.

? A když už se "nakouslo" téma zpřístupnění vodního toku, jestli je možné spolupracovat a jabloneckými architekty z iniciativy "městské zásahy Jablonec" domnívám se, že měli několik zajímavých návrhů, jak zpřístupnit nejen Nisu, ale i Vratislavické rybníky, které jsou připomínkované skoro pokaždé, ale nějak nejsou v kurzu na radnici.
Mám za to, že kvalita vody v samotné Nise není nic moc, občas pěkně zapáchá a odpadové výpustě jsou pořád hojně využívané. Dokud nebudou všechny zaslepené, tak není možné, že by projekt byl naplněn.
Jestli mohu krátce, jsem z lokality Mšena a taky vnímám problematiku Černé Nisy. Obecně si však myslím, že by stačilo vytrhat betonové prefabrikáty z koryta tuku a rozšířit jej o nějaký metr na obě strany. Mě by spíš šlo o důstojnost vodního toku a povýšit jej na živý organismus. Změnit stav sterility za něco přirozeného. To úplně stačí. Zkrátka vystačit s tím, co je ale zvelebit to.

Můžete na toto reagovat?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 14.1.2014 12:24:43
Dobrý den,
Váš dotaz jsem předala k vyjádření Komisi životního prostředí, jakmile budu mít jejich vyjádření, budu Vás o výstupu informovat.
K tématu si dovolím podotknout, že správcem toku je Povodí Labe, s.p. a veškeré zásahy do koryta či toku řeky je nutné primárně konzultovat právě s vodohospodáři a touto institucí.

Přikládám odpověď Komise životního prostředí ze dne 14. 1. 2014:
Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz a zajímavou reakci na náš článek "Nisa by měla být dominantou města“ v rubrice „I tady jsme doma“, kterou připravuje pro Jablonecký měsíčník Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí.
Širším záměrem publikování rubriky „I tady jsme doma“ je pomocí fotografií s krátkým komentářem především vzbudit zájem občanů o své okolí. Každý měsíc je tak otištěn tematicky zaměřený pár fotografií zobrazující pěkná i méně pěkná místa našeho města s několika doprovodnými větami.
Naším primárním cílem tedy v tomto kroku není nastíněný problém řešit, ale spíše na něj poukázat (v jiných číslech měsíčníku jsme se věnovali např. prostranství v okolí velkých výrobních podniků, malým historickým objektům na území města, či exteriérům panelových sídlišť), neboť mnoho problémů je spontánně řešitelných aktivním přístupem samotných obyvatel. Nicméně reakce občanů nám dává určitou zpětnou vazbu, která nás podněcuje k přípravě dalších kroků.
Nyní již konkrétněji k Vašemu dotazu. Nejprve je nutno poznamenat, že naše komise (stejně jako každá jiná) je pouhým poradním orgánem Rady města.
Návrhy skupiny mladých jabloneckých architektů v rámci akce „Městské zásahy“ jsou komisi a stejně tak i vedení města známy. Jakkoliv byly tyto návrhy zajímavé a inspirativní, je třeba připomenout, že se jednalo pouze o jakési architektonické studie abstrahující od mnoha problémů, které se s jejich potenciální realizací pojí. A tím teď nemáme na mysli všude skloňované problémy finančního charakteru, jako spíše problémy majetkoprávní. Např. řešení situace pivovarských neboli tzv. Vrkoslavických rybníků, které jste měl zřejmě na mysli ve Vašem dopise, významně ovlivňuje fakt, že samotné rybníky i přilehlé pozemky jsou ve společném vlastnictví několika soukromých subjektů, nikoliv města. Podobný problém je spojen i s realizací Vámi navrhovaného odstranění betonových prefabrikátů. Koryto řeky je totiž ve správě Povodí Labe, s.p., nikoliv města. Proto také jakékoliv úpravy koryta může realizovat pouze jeho správce. Jiná je ovšem situace s teplovody nad řekou, které jsou, po odkoupení JTR městem, v jeho vlastnictví.
Tok řeky Nisy městem tak bezesporu patří mezi diskutované objekty našeho zájmu a jsme rádi, že náš článek vyvolal zájem o řešení tohoto problému. Co se týká samotné čistoty koryta řeky, tak odstraňováním odpadků může začít kdykoliv každý z nás.
Komise ŽP


Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
územní plán okolních obcí
Eva Suchardová  |  3.12.2013 12:53:40
Dobrý den, již pěkně dlouho máte na stránkách v sekci územní plánování-územní plány okolních obcí-Janov nad Nisou tento text:
"Nový Územní plán Janov nad Nisou

Na žádost obce pořizuje v současné době oddělení územního plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou nový Územní plán Janov nad Nisou, který se nachází ve fázi dopracování konceptu územního plánu a vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu na udržitelný rozvoj území."

Máme v katastru Loučná pozemek (zahradu), který jsme chtěli změnit na stavební pozemek. žádost jsme odeslali obci již v dubnu 2012. Do dnešního dne nám nepřišlo žádné vyjádření. Na telefonický dotaz mi odpověděli, že jsou všechny žádosti evidované a máme si hlídat úřední desku. Je takové jednání možné? Aby nám na oficiální žádost nepřišla žádná písemná odpověď. A kdy se bude nový územní plán projednávat? Děkuji za odpověď. Suchardová
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 13.1.2014 16:51:50
Dobrý den,
nejprve se vyjádřím k etapám pořizování nového ÚP Janov nad Nisou.
Uplatněné požadavky na změny v území v rámci nového Územního plánu Janov nad Nisou schválilo Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v říjnu r. 2009 a tyto byly oficiálně předány zpracovateli nového ÚP k vyhodnocení a k případnému zapracování do konceptu ÚP Janov nad Nisou. Koncept Územního plánu Janov nad Nisou včetně dokumentace Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí byl zpracovatelem odevzdán v květnu loňského roku. V polovině července r. 2012 bylo oznámeno veřejné projednání konceptu včetně Vyhodnocení vlivů konceptu na životní prostředí s datem konání 10.9.2012. V průběhu této zákonné lhůty byla však zjištěna obsahová neúplnost dokumentace Vyhodnocení vlivů na životní prostředí, proto bylo veřejné projednání konceptu ÚP Janov nad Nisou včetně Vyhodnocení vlivů na životní prostředí zrušeno. 1.1.2013 vstoupila v platnost „Velká novela“ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), takže s dopracováním Vyhodnocení vlivů na životní prostředí probíhá zároveň úprava konceptu na návrh v souladu s novelou stavebního zákona. Dle informace zpracovatele je návrh územního plánu ve fázi jeho dokončování.
Po předání dokumentace zpracovatelem bude oznámeno společné jednání dotčených orgánů o návrhu, které sice není veřejné, veřejnost má ale možnost do zpracované dokumentace návrhu územního plánu nahlédnout a návrh územního plánu v rámci zákonných lhůt připomínkovat. Oznámení o konání společného jednání včetně informace o místu, kde je možné se s dokumentací návrhu územního plánu seznámit, bude veřejnosti sděleno veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední i elektronické úřední desky obce, proto je nezbytné úřední desku sledovat.
Pro veřejnost bude určeno veřejné projednání, které je jednou z dalších etap v procesu pořizování územního plánu. Jelikož se jedná o proces poměrně složitý, nedá se v současné době odhadnout termín jeho konání. O přesném datu bude veřejnost informována opět formou veřejné vyhlášky na úřední i elektronické úřední desce obce. V této fázi budou mít vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem Územního plánu Janov nad Nisou možnost uplatnit námitku, a to v rámci zákonných lhůt vyplývajících ze zákona.

K Vašemu dotazu
Váš podnět byl na OÚ v Janově nad Nisou dle Vašeho sdělení předložen v dubnu r. 2012, tzn. až v období těsně před dokončením konceptu ÚP Janov nad Nisou. Proto byl dle sdělení obce pouze zaevidován a bude případně řešen až v dalších etapách pořizování územního plánu. Na podněty jednotlivých žadatelů obec ani pořizovatel obvykle neodpovídá písemnou formou - tato povinnost ze stavebního zákona nevyplývá.

Váš další postup při řešení výše citované problematiky doporučujeme směřovat k:
1) uplatnění připomínky k návrhu ÚP Janov nad Nisou, a to v průběhu společného jednání o návrhu ÚP Janov nad Nisou. Konání společného jednání se předpokládá cca v první třetině roku 2014.
2) uplatnění námitky k návrhu ÚP Janov nad Nisou, a to v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Janov nad Nisou. Konání veřejného projednání není v tuto chvíli známo.

V případě nejasností se obraťte na odd. územního plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou.


Ing. Michaela Smrčková, vedoucí oddělení územního plánování, e-mail:smrckova@mestojablonec.cz
Pozvání
Aleš Razím  |  24.12.2013 4:30:11
Dobrý den,
jestli mohu takovou úvahu. Pan Primátor jako je tradicí zve si po Novém roce představitele církví které v Jablonci mají své "filiálky" Víte, zaobírám se trochu historii a tak neunikne, že Jablonec v období, kdy byl jen osadou zde působil řád Křižovníků s červeným srdcem. Z tohoto řádu pocházel historicky první doložený Jablonečan jakýsi Šebestián. Tento řád spravoval Jablonec minimálně do husitského období. Mimo to byl pozván do Čech z Říma jako řád špitálský. Řády všeobecně mají konkretizované poslání a jestliže očekává očekávání tak je více pravděpodobné přes různé řády. Církve, které jsou "filiálními" nedisponují tím co mají řády. Řády jsou soukolím pro ty, které mají snahu veřejně činit potřebují se na vzájem řády jsou systém věřící jsou síla která je pohání když se povede toto dát do hromady vznikne veřejný projekt. Zmíněný řád je i po 770 letech pořád v Česku. Chtěl bych Vás tedy požádat, zda by bylo možné je také pozvat na setkání s církvemi popřípadě v nějakém dalším termínu z úcty k tradici a historii města a duchovnímu rozměru. Sídlí v Praze a jako špitálský řád.
Děkuji za odpověď
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 13.1.2014 16:38:23
Dobrý den,
děkujeme za zajímavou informaci a podnět k další činnosti ve vztahu k církvím.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
pozemky
Chaloupková  |  13.1.2014 10:49:10
Dobrý den,s kým bych mohla konzultovat možnost koupě pozemku ve vlastnictví Města, pokud by tento prodával,(a je to navíc v půdním fondu), ovšem ne na výstavbu, ale jen jako louku. Děkuji za odpověď, Chaloupková
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 13.1.2014 16:27:16
Dobrý den,
můžete se obrátit majetkoprávní oddělení magistrátu města. Vedoucí odd. je Ing. Pavízová - e-mail:pavizova@mestojablonec.cz

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
nájem p.p.č.273
2.1.2014 14:25:23
Prosím o info, komu jste případně pronajali parcelu p.č. 2737 v k.ú. Jablonec nad Nisou, na které se nachází mobilní bilboard u kruhové křižovatky u obi. Vylepovač, který ho obstarává, si parkuje na našem parkovišti, které se nachází vedle a které je opatřené závorou, kterou objíždí a tím ji ničí, protože o ní autem zavadil. Dnes jsme ho viděli, ale nestačili ho zastavit.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 10.1.2014 11:26:26
Dobrý den,
billboard je umístěn na pozemku 886/6, který nepatří městu. Nemohu Vám tedy poskytnout odpověď.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
Rozdíl mezi obslužnou a účelovou komunikací.II.
Jiří Pokorný  |  7.1.2014 16:03:54
Po svátečním příměří navazuji na dotaz z 9.12.

Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.

Místní komunikace III. třídy je obslužná komunikace ve městě nebo jiné obci běžně přístupná provozu motorových vozidel a umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů.

Pro nezasvěceného čtenáře, o účelovou komunikaci - na rozdíl od místní - se nemusí vlastník nikterak starat.

Přeformuluji tedy dotaz: Kdy může jediná obecní komunikace vedoucí k obytnému domu ve městě být nazývána v rozporu se zákonem účelovou komunikací ?
Zatřídění závisí na blahovůli p.Kozáka, či se řídí jinými parametry ?

V odpovědi bych uvítal i částečně obecnou informaci, jak se může člověk bránit nesprávnému rozhodnutí místní samosprávy.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 10.1.2014 11:15:28
Dobrý den,
k problematice pozemních komunikací byl schválen a vydán Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. , kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
Odpovědi na prakticky všechny Vaše dotazy najdete v této výše uvedené legislativě.
Nicméně pro informaci uvádíme příklady:
Dle §2 zákona č. 13/1997 Sb. se pozemní komunikace rozdělují na dálnice, silnice, místní a účelové komunikace. Pozemní komunikace nemusí mít vždy zpevněný povrch, nemusí jít ani o stavbu dle norem stavebního práva, i prostý pozemek sloužící jako dopravní cesta je, resp. může být, pozemní komunikací.
Z § 3 výše uvedeného zákona vyplývá, že o zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení. Z toho vyplývá, že zařazování neprovádí místní samospráva, ale státní správa na základě žádosti vlastníka účelové komunikace.

Problematika účelových komunikací je definována v § 7 zákona č. 13/1997 Sb. Kromě první části, kterou jste uvedl, je v zákoně další ustanovení, kdy uživatel účelové komunikace se musí přizpůsobit jejímu stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu, stejně tak je nutno se přizpůsobit povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na účelové komunikaci, a v neposlední řadě se musí uživatel přizpůsobit svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.

Pro nezasvěcené uvádíme, že zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, neukládá vlastníkovi účelové komunikace výslovnou povinnost o ni pečovat, tzn., že vlastník účelové komunikace nemá za povinnost provádět prohlídky ani údržbu účelové komunikace, a to ani povinnost zajišťovat schůdnost a sjízdnost účelové komunikace. V zimním období nemusí ani označovat úseky účelové komunikace, kde se údržba neprovádí.
Jako uživateli této komunikace Vám sdělujeme, že přesto, že se o komunikaci vlastník starat nemusí, je zde zajišťována zimní údržba – ve III. pořadí, sice pouze průtah s inertním posypem dle dopravně technického stavu komunikace, ale i to je dostačující k tomu, aby byl zajištěn příjezd ke třem nemovitostem. Komunikace je v současné době ve schůdném a sjízdném stavu, a vlastník komunikace neuvažuje o tom, že by tuto komunikaci přeřadil do místních komunikací.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
Kopy s listím
Lejsková  |  6.1.2014 19:32:26
Dobrý den,můžu se zeptat proč se neuklidily kopy s listím ve Mšenském parku a okolí?Z ul.Boženy Němcový to fouká až k nám do vchodu č.15 I.Olbrachta.Kdo to má každý den tam zametat?A taky to pak na chodníku to listí přimrzne a ještě si na něm někdo zlomí nohu.Zima není vůbec studená a bez sněhu.Venku bylo dnes jak na jaře.Nejde sjednat nápravu?Děkuji.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 10.1.2014 11:02:28
Dobrý den,
podzimní hrabání trávníků se provádí pouze na vytipovaných parkových plochách, mj. i v Mšenském parku. Prověříme, zda nedošlo k opomenutí a některé nahrabané hromady v parku nebyly omylem ponechány na místě.
Sídlištní plochy se hrabou až v rámci jarního hrabání. Tento systém probíhá v posledních 3 letech. Důvodem k tomuto opatření, tedy omezení podzimního hrabání jen na parkové plochy, je, ve zdejších podmínkách častý, nástup zimy již na přelomu listopadu a prosince. V minulých letech vyhrabání často neproběhlo kompletně a byla problematická jak kontrola, tak fakturace dokončených prací (za krátký časový úsek bylo potřeba vyhrabat cca 100 ha ploch, což se podařilo pouze výjimečně). Podzimní hrabání je vždy problematické. Práce nelze zahájit až po úplném opadu listí. Část listí tak opadá až po vyhrabání a může to působit dojmem neprovedené nebo špatně provedené práce. V jarních měsících už tento problém nenastává. Tolik na vysvětlenou.

Váš podnět na úklid bereme na vědomí, děkujeme za něj, prověříme a dle potřeby zajistíme.

Štěpánka Gaislerová, odd. správy veřejné zeleně. e-mail:gaislerova@mestojablonec.cz
Revitalizace Černé Nisy
Karel Jirout  |  23.12.2013 14:18:50
Dobrý den,
jestli mohu mít námět, jak zlepšit životní prostředí na části sídliště ve Mšeně a to jestli by šlo zpřírodnit koryto řeky Černé Nisy. Osobně se domnívám, že tak jak je svedeno do úzkého vydlážděného koryta ztrácí funkci krajinotvornou, ale i rychlým odvodem vody z krajiny je to pozůstatek dob minulých. Napřimování toků zapříčiňuje větší splachování živin z půdy, ale to co je neocenitelné je krajinářský prvek. Bylo by možné koryto rozšířit o přirozené dno a břehy kde by mohl být i jez který by zpomalil tok a teoreticky by mohl sloužit k osvěžení místních z přilehlého sídliště. Bylo by možné využít celého profilu sníženého okolí nynějšího betonového koryta. Možná by se vrátili i nějaké ryby do toku Černé Nisy, které tak silný proud nemohou překonat.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 3.1.2014 13:41:47
Dobrý den,
na Vaši otázku jsem si vyžádala odpověď od ředitele Povodí Labe, s. p. - závod Jablonec nad Nisou:
Tento vodní tok (Rýnovická Nisa) až do sedmdesátých let minulého století protékal v tomto území zcela přirozeně a vytvářel řadu meandrů. Celé území bylo značně podmáčené.Vzhledem k výstavbě sídliště bylo proto nutné provést jeho regulaci. Technicky to bylo provedeno tak, jak se to v této době často provádělo, t.j. za využití prefabrikátů. Souhlasím s názorem, že se nejedná vůbec o nic pěkného. K úvahám o revitalizaci tohoto vodního toku je rozhodující hledisko možnosti využití území vzhledem k okolní zástavbě, umístění komunikací a souhlasů majitelů pozemků a nemovitostí sousedících s vodním tokem. Z vodohospodářského hlediska je nutné, aby malé průtoky daným územím odtékaly plynule a nedocházelo k vytváření nánosů. Na druhé straně je však nezbytné, aby zde byla kapacita koryta připravena převést povodňové průtoky tak, aby nedošlo k ohrožení přilehlého území. Vzhledem k výše uvedenému, jsem přesvědčen o tom, že v tomto úseku tohoto vodního toku není, tak jak je navrženo, revitalizace možná.

S pozdravem
Ing. Jaroslav Jaroušek

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
Srnčí důl
Vacek  |  26.12.2013 23:22:09
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaké má město plány se Srnčím dole. Předem díky :-)
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 3.1.2014 13:32:13
Dobrý den,
Srnčímu dolu se budeme podrobně věnovat v únorovém čísle Jabloneckého měsíčníku. Už teď v lednu vyšel tamtéž krátký článek. Pokud ještě nemáte ve schránce tištěnou verzi, můžete si stáhnout Jablonecký měsíčník na webu města.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 257 258 259 260 261 262 263 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 399 | další >
load