Životní situace

Vyhledat životní situaci Zadejte hledanou frázi:

Stanovisko životního prostředí ke stavebnímu řízení

Souhrnné stanovisko oddělení životního prostředí, vodoprávního úřadu a oddělení dopravní a silniční pro potřeby stavebního a územního řízení.

Stavební povolení vodního díla

Realizace stavby vodního díla - studny, odkanalizování, vodovodu, kanalizace, malé vodní nádrže, malé vodní elektrárny adt. vodního díla § 55 zák.č.254/2001 Sb.

Povolení nakládání s vodami

Na základě povolení vznikne danému subjektu právo nakládat s podzemními či povrchovými vodami (odběr, vypouštění, vzdouvání, akumulace, využívání energetického potenciálu, jiné nakládání, atd...).

Zemědělský půdní fond - odnětí pozemku ze ZPF

O odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu na stavbu se žádá, jen pokud je tak uvedeno v souhrnném stanovisku životního prostředí.

Týrání zvířat

Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Je nepřípustné zvířata jakýmkoli způsobem týrat a poškozovat jejich zdraví, byť i z nedbalosti a podílet se na propagaci jejich týrání.

Černé skládky

Evidence nepovolených skládek odpadů.

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce. Poplatek nahrazuje od 1. ledna 2022 Objednání vývozu popelnice (kontejneru). Přihlásit se k němu můžete již od září 2021.

Kolaudace vodního díla

Dokončenou stavbu vodního díla (čistírna odpadních vod, studna, kanalizace, vodovod, malá vodní elektrárna, vodní nádrž, atd.) lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí, u staveb povolených po 1.1.2007 na základě kolaudačního souhlasu

Vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizace

v objektu či na pozemku vznikají odpadní vody, které je nutno nejprve předčistit a následně je možné je vypouštět do v místě fungující kanalizace

Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (úpravy vodních toků a nádrží, odvodňování mokřadů, umísťování staveb v údolní nivě atd.)

Upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů

Od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů je možno upustit se souhlasem orgánu státní správy.

Pořádání hromadné sportovní akce v lesích

Oznámení hromadné sportovní akce konané v lesích

Roční hlášení o produkci odpadů

Původci odpadů a oprávněné osoby jsou povinni zasílat každoročně do 28.2. hlášení o produkci a nakládání s odpady v případě vzniku zákonem stanoveného limitu, a to do 600 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu.

Zemědělský půdní fond - vložení pozemku do ZPF

Pozemek se vkládá do ZPF nejčastěji v případě, že se na něm nachází kulturní vrstva zeminy, ale nemá ochranu ZPF a je jej třeba sloučit se sousedním zemědělským pozemkem.

Stavba v ochranném pásmu lesa

Realizace stavby ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa.

Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa

Trvalé nebo dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Lovecký lístek

Vydání loveckého lístku pro výkon práva myslivosti.

Rybářský lístek

Vydání rybářského lístku.

Ochrana rorýsů při zateplování domů

Postup pro zateplování domu při zjištění výskytu rorýse obecného

Stanovisko k zásahu do krajinného rázu

Umísťování výškových staveb (stožárů, větrných elektráren) do krajiny, a dále staveb odlišujících se svými rozměry a architektonickým provedením od okolní zástavby

Poskytnutí finančního příspěvku na ošetření stromů

Péče o dřeviny je ze zákona povinností vlastníků. V případě ošetřování stromů v Jablonci nad Nisou na pozemcích soukromých vlastníků je možné k provedení péče o pozemky požádat o uzavření dohody o poskytnutí finančního příspěvku. Příspěvek je určen pro ošetření stromů, které jsou významné pro životní prostředí, a to např. esteticky, svým vzrůstem nebo stářím.

Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší

V případě, že součástí stavby je stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, vyžaduje stavební úřad vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší, a to k umístění stavby (k územnímu řízení, ke zjednodušenému územnímu řízení, k veřejnoprávní smlouvě, k územnímu souhlasu), k provedení stavby (včetně řízení o dodatečném povolení stavby a řízení o odstranění stavby, k veřejnoprávní smlouvě, k oznámení stavebního záměru autorizovaným inspektorem) a k užívání stavby.
O závazné stanovisko k umístění, provedení či užívání stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č.2 zákona o ochraně ovzduší ke stavbě se samostatně žádá, jen pokud, již není vydáno v souhrnném stanovisku životního prostředí.

Vedení průběžné evidence odpadů

Podnikatel je povinen vést průběžnou evidenci odpadů, přičemž odpady je nutné zařazovat dle tzv. Katalogu odpadů. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně.

Evidence pálení

Ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Co jsou Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou. Tématicky rozdělené situace obsahují body, ve kterých najdete postup řešení.

Jak postupovat

V levém sloupci vyberte téma. Vpravo se vám zobrazí seznam situací. Kliknutím na podrobnosti zobrazíte obsah dané situace. Můžete použít také vyhledávání podle klíčových slov.

Pro lepší přehlednost lze volit ze tří možností zobrazení situace. Základní (obsahuje jen nejdůležitejší body), rozšířené a kompletní (zobrazí veškeré dostupné informace).

load