Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 49

Kód životní situace: OZP05

Zemědělský půdní fond - odnětí pozemku ze ZPF

O odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu na stavbu se žádá, jen pokud je tak uvedeno v souhrnném stanovisku životního prostředí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník pozemku nebo stavebník se souhlasem vlastníka pozemku nebo zástupce pověřený plnou mocí.

Podmínky a postup řešení:

O odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu se žádá po vydání souhrnného stanoviska životního prostředí, případně může být žádost podána dříve po dohodě s orgánem ochrany ZPF. Souhlas s odnětím je podkladem pro řízení na stavebním úřadě stejně jako souhrnné stanovisko ŽP.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti - osobně v podatelně magistrátu nebo v podatelně odboru stavebního a životního prostředí č. dv. 347 nebo poštou nebo datovou schránkou.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Na Magistrátu města Jablonec nad Nisou pro katastální území: Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Rýnovice, Vratislavice, Kokonín, Proseč nad Nisou, Jablonecké Paseky, Janov nad Nisou, Bedřichov, Hraničná nad Nisou, Loučná nad Nisou, Lučany nad Nisou, Jindřichov, Josefův Důl, Horní Maxov, Dolní Maxov, Nová Ves nad Nisou, Dalešice, Maršovice u Jablonce nad Nisou, Rádlo, Pulečný, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pelíkovice, Antonínov, Lukášov, Frýdštejn, Bezděčín u Jablonce nad Nisou, Ondříkovice

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou žádost, jejíž součástí je předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy, údaje o závlahách, odvodnění a protierozních opatřeních a informaci, v jakém následném řízení má být souhlas s odnětím půdy ze ZPF podklad. Situace na podkladu katastrální mapy. Výpis z katastru nemovitostí. Vyjádření vlastníků pozemku pokud jimi nejsou sami žadatelé. Výpočet výše odvodů za odnětí půdy ze ZPF včetně postupu výpočtu a vstupních údajů pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví, (např. stavba do 25 m2). Kódy BPEJ a v případě odvodů a pokud se na pozemku vyskytuje víc jak jedna BPEJ tak též průběh hranic mezi jednotlivými BPEJ. Vyjádření příslušného orgánu územního plánování o souladu s platným ÚP obce (s projednávanou změnou). Výsledky pedologického průzkumu. Půdorysy a pohledy plánované stavby. Plán rekultivace, má-li být půda vrácena do ZPF. Plná moc při zastupování. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ZPF, ŽP a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější. 
Správní a jiné poplatky:

V  případech daných zákonem  o ochraně ZPF se za zábor zem. půdy předepisuje odvod za odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Jedná se o jednorázový poplatek, jehož výše je stanovena dle bonitifikační půdně ekologické jednotky, třídy ochrany a koeficientu ekologické váhy vlivu, to jen pokud půda leží v oblasti, na kterou se  koeficient vztahuje. Odvod se předepisuje po zahájení stavby, které je stavebník povinen správnímu orgánu oznámit a je splatný jednorázově na účet Celního úřadu Libereckého kraje.

Lhůty pro vyřízení:

Žádost bude vyřízena do 30 dnů ve složitějších případech do 60 dnů od podání žádosti.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Vlastníci pozemku.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších právních předpisů.

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí o předepsání odvodů je možné se do 15 dnů odvolat, prostřednictvím oddělení životního prostředí Magistrátu města Jablonec nad Nisou, ke Krajskému úřadu Libereckého kraje.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za nedodržení předepsaných podmínek souhlasu s odnětím pozemku ze Zemědělského půdního fondu je možno uložit nápravná opatření. Po jejich nesplnění následuje uložení pokuty. Právnickým i fyzickým osobám je možno uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč. 

Nejčastější dotazy:

 • Kdy je třeba žádat o souhlas s odnětím pozemku ze zemědělského půdního fondu?
  Souhlas je podkladem pro řízení na stavebním úřadě, tedy před podáním příslušné žádosti na stavební úřad
 • Na jaké stavby není vynětí půdy třeba?
  Např.:
  1) V zastavěném území na stavby do 25 m2.
  2) Záměrů na nezastavěné části nezastavěného stavebního pozemku. (Např.: bazén, altán, sklad nářadí atd. v případě, že již stojí zkolaudovaný rodinný dům).

Za správnost návodu odpovídá - obecně: státní správa - ochrana zemědělského půdního fondu, ovzduší

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Kateřina Pastyříková

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.5.2015

Datum poslední aktualizace: 25.6.2021

load