Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zemědělský půdní fond - odnětí pozemku ze ZPF

O odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu na stavbu se žádá, jen pokud je tak uvedeno v souhrnném stanovisku životního prostředí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník pozemku nebo stavebník se souhlasem vlastníka pozemku nebo zástupce pověřený plnou mocí.

Podmínky a postup řešení:

O odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu se žádá po vydání souhrnného stanoviska životního prostředí, případně může být žádost podána dříve po dohodě s orgánem ochrany ZPF. Souhlas s odnětím je podkladem pro řízení na stavebním úřadě stejně jako souhrnné stanovisko ŽP.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti - osobně v podatelně magistrátu nebo v podatelně odboru stavebního a životního prostředí č. dv. 347 nebo poštou nebo datovou schránkou.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou žádost, jejíž součástí je předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy, údaje o závlahách, odvodnění a protierozních opatřeních a informaci, v jakém následném řízení má být souhlas s odnětím půdy ze ZPF podklad. Situace na podkladu katastrální mapy. Výpis z katastru nemovitostí. Vyjádření vlastníků pozemku pokud jimi nejsou sami žadatelé. Výpočet výše odvodů za odnětí půdy ze ZPF včetně postupu výpočtu a vstupních údajů pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví, (např. stavba do 25 m2). Kódy BPEJ a v případě odvodů a pokud se na pozemku vyskytuje víc jak jedna BPEJ tak též průběh hranic mezi jednotlivými BPEJ. Vyjádření příslušného orgánu územního plánování o souladu s platným ÚP obce (s projednávanou změnou). Výsledky pedologického průzkumu. Půdorysy a pohledy plánované stavby. Plán rekultivace, má-li být půda vrácena do ZPF. Plná moc při zastupování. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ZPF, ŽP a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější. 
Správní a jiné poplatky:

V  případech daných zákonem  o ochraně ZPF se za zábor zem. půdy předepisuje odvod za odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Jedná se o jednorázový poplatek, jehož výše je stanovena dle bonitifikační půdně ekologické jednotky, třídy ochrany a koeficientu ekologické váhy vlivu, to jen pokud půda leží v oblasti, na kterou se  koeficient vztahuje. Odvod se předepisuje po zahájení stavby, které je stavebník povinen správnímu orgánu oznámit a je splatný jednorázově na účet Celního úřadu Libereckého kraje.

Lhůty pro vyřízení:

Žádost bude vyřízena do 30 dnů ve složitějších případech do 60 dnů od podání žádosti.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Vlastníci pozemku.

Datum poslední aktualizace: 25.6.2021

load