Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 37

Kód životní situace: OZP03

Povolení nakládání s vodami

Na základě povolení vznikne danému subjektu právo nakládat s podzemními či povrchovými vodami (odběr, vypouštění, vzdouvání, akumulace, využívání energetického potenciálu, jiné nakládání, atd...).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel (fyzická nebo právnická osoba) osobně nebo zplnomocněný zástupce

Podmínky a postup řešení:

Podání žádosti, včetně požadovaných dokladů

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti - osobně v úřední dny (pondělí a středa 8.00-11.30 a 12.30-17.00)nebo poštou

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • území obcí Josefův Důl, Janov nad Nisou
  katastrální území Jablonec nad Nisou obce Jablonec nad Nisou
 • území obcí Bedřichov, Lučany nad Nisou,
  katastrální území Kokonín obce Jablonce nad Nisou
 • území obcí Nová Ves nad Nisou, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pulečný
  katastrální území Lukášov, Rýnovice, Proseč nad Nisou obce Jablonec nad Nisou
 • území obcí Dalešice, Maršovice, Frýdštejn
  katastrální území Vrkoslavice, Jablonecké Paseky, Mšeno nad Nisou obce Jablonec nad Nisou

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Všeobecně dle vyhlášky č. 183/2018 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření... 1.Doklady o jednání s případnými účastníky vodoprávního řízení 2.Rozhodnutí, stanoviska nebo souhlasy dotčených orgánů státní správy 3.Stanovisko správce povodí - Povodí Labe s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, tel: 495088111) 4.Stanovisko příslušného správce drobného vodního toku (pokud se žádost týká tohoto toku) 5.Údaje o jakosti vod, se kterými má být povoleno nakládat (v případě povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, užívání povrchových vod pro chov ryb za účelem podnikání) 6.Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa nakládání s vodami a výpis z katastru nemovitostí k dotčeným pozemkům 7.Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, pokud se žádost týká podzemní vody (požadovaný rozsah nakládání s vodami a popis předpokládaného vlivu žádaného nakládání s vodami na vodu a na vodu vázané ekosystémy, a to jak v místě nakládání, tak v širším okolí 8.údaje (výčet a druh) o chráněných územích a ochranných pásmech stanovených podle zvláštních právních předpisů pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny 9.údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355denní, Qprům.roční, Qstoleté), pokud se žádost o povolení týká vodního toku, údaje o jakosti vody při Q355denním průtoku vody ve vodním toku v místě, kde má být povoleno i vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se žádost o povolení týká vodního toku 9.Kopii stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí stavby vodního díla souvisejícího s nakládáním s vodami Případné další doklady ke konkrétnímu povolení je nutno konzultovat osobně nebo telefonicky na vodoprávním úřadu

Správní a jiné poplatky:

bez poplatku

Lhůty pro vyřízení:

90 dnů ode dne podání žádosti

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • vlastníci pozemků, zařízení či osoby, které mohou být povolovaným nakládáním dotčeny na svých právech a právem chráněných zájmech
  obec na jejímž území bude k nakládání s vodami docházet
  správce povodí Povodí Labe s.p. Hradec Králové
  správce vodního toku (jde-li o nakládání s povrchovými vodami)
  další účastníci budou stanoveni pro jednotlivá konkrétní řízení

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • § 8 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů v úplném znění (vodní zákon)

Opravné prostředky:

Odvolací řízení: Proti rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2,Liberec, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. Padání nutno učinit prostřednictvím Magistrátu města Jablonec n.N., odboru stavebního a životního prostředí.

Nejčastější dotazy:

 • Je nutné povolení nakládání s vodami k odběru vody z vlastní studny (nebo vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod) na vlastním pozemku?
  Ano. I v případě, že tuto činnost provádíte nebo uvažujete provádět pouze na svém pozemku a nezasahujete do pozemků cizích, je nutné povolení k nakládání svodami.
 • Chci vybudovat na zahradě okrasný rybník, je nutné povolení k nakládání s vodami?
  a) Ne - jde-li o okrasný rybníček bez nátoku a odtoku vody
  b) Ano - jde-li o rybník provedený zásahem do toku (odklonem, přehrazením), atd.

Související životní situace:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vodoprávní úřad - Josefův Důl, Frýdštejn, kat. území Jablonec n. N.

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Monika Pappová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 20.9.2005

Datum poslední aktualizace: 6.3.2023

load