Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Stavební povolení vodního díla

Realizace stavby vodního díla - studny, odkanalizování, vodovodu, kanalizace, malé vodní nádrže, malé vodní elektrárny adt. vodního díla § 55 zák.č.254/2001 Sb.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každý stavebník, který chce stavbu uskutečnit. Svéprávný, případně zplnomocněný zástupce.

Podmínky a postup řešení:

Stavebnímu povolení na vodní díla předchází územní rozhodnutí o umístění stavby, dále se doloží dokumentace.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zaslat žádost, včetně všech podkladů a příloh dle vyhlášky č.432/2001 Sb. v platném znění č.336/2011 Sb., případně osobní jednání na úřadě.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • území obcí Josefův Důl, Janov nad Nisou
  katastrální území Jablonec nad Nisou obce Jablonec nad Nisou

 • území obcí Bedřichov, Lučany nad Nisou,
  katastrální území Kokonín obce Jablonce nad Nisou

 • území obcí Nová Ves nad Nisou, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pulečný
  katastrální území Lukášov, Rýnovice, Proseč nad Nisou obce Jablonec nad Nisou

 • území obcí Dalešice, Maršovice, Frýdštejn
  katastrální území Vrkoslavice, Jablonecké Paseky, Mšeno nad Nisou obce Jablonec nad Nisou

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

uvedeno na formuláři či ve vyhl.č.432/2001 Sb. v platném znění č.336/2011 Sb. - vždy žádost, výpis a snímek z Katastru nemovitostí, 3x dokumentaci /v obci a jednotlivých k.ú. Jablonce nad Nisou - dokumentace 2x/; příp. hydrogeologický posudek, další doklady a souhlasy vlastníků stavbou dotčených a sousedních pozemků

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

zák.č.634/2004 Sb. o správních poplatcích fyzická osoba- domovní ČOV či studny - 300,-Kč právnická osoba, fyzická osoba (stavby výše neuvedené) - 3.000 Kč

Lhůty pro vyřízení:

do 60 dnů, ve výjimečných případech do 90 dnů

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • zejména vlastníci dotčených a sousedních pozemků, vlastníci inženýrských sítí a vždy příslušná Obec, v jejímž katastru se staví; Povodí Labe s.p. Hradec Králové, dále dotčené orgány státní správy - dle stavebního zákona, např. dopravně silniční úřad, stavební úřad, Správa chráněné krajinné oblasti, správce toku atd.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

návštěvy přednostně v úřední dny, mimo tyto dny mohou být pracovnici v terénu

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • § 115, zák.č.254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů v platném znění
  - podle něho probíhá vodoprávní řízení
  § 15, zákon č.254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů v platném znění
  § 15a, zákon č.254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů v platném znění
  § 115, zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  - podle těchto je vydáno povolení stavby

  a další

Opravné prostředky:

odvolání účastníků řízení proti vydanému rozhodnutí do 15 dnů od data doručení ke Krajskému úřadu v Liberci prostřednictvím úřadu, který napadené rozhodnutí vydal

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

fyzické osoby - přestupkový zákon § 34 zák.č.200/1990 Sb. v platném znění právnické osoby - vodní zákon § 116 zák.č.254/2001 Sb.

Informace z jiných zdrojů:

 • na každé obci s rozšířenou působností

Související životní situace:

Datum poslední aktualizace: 6.3.2023

load