Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší

V případě, že součástí stavby je stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, vyžaduje stavební úřad vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší, a to k umístění stavby (k územnímu řízení, ke zjednodušenému územnímu řízení, k veřejnoprávní smlouvě, k územnímu souhlasu), k provedení stavby (včetně řízení o dodatečném povolení stavby a řízení o odstranění stavby, k veřejnoprávní smlouvě, k oznámení stavebního záměru autorizovaným inspektorem) a k užívání stavby.
O závazné stanovisko k umístění, provedení či užívání stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č.2 zákona o ochraně ovzduší ke stavbě se samostatně žádá, jen pokud, již není vydáno v souhrnném stanovisku životního prostředí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník nebo zástupce pověřený plnou mocí.

Podmínky a postup řešení:

O závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší žádá stavebník před podáním žádosti na stavební úřad.

O závazné stanovisko k demolici, realizaci stavby nebo umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu se samostatně žádá jen, pokud již není vydáno v rámci souhrnného stanoviska odboru životního prostředí nebo pokud během realizace stavby dojde ke změně druhu vytápění. Závazné stanovisko se nevydává k vodním dílům určeným pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle jiného právního předpisu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o souhrnné stanovisko životního prostředí nebo samostatné žádosti - osobně v podatelně magistrátu nebo v podatelně odboru stavebního a životního prostředí č. dv. 347, poštou nebo datovou schránkou.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

V případě souhrnného stanoviska - žádost, snímek katastrální mapy, kopie výpisu z katastru nemovitostí, popis zdroje, včetně uvedení příkonu, projektová dokumentace.

V případě samostatné žádosti - vyplněnou žádost, snímek katastrální mapy, kopie výpisu z katastru nemovitostí, projektová dokumentace (v případě kolaudačního souhlasu včetně případných změn)

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatků

Lhůty pro vyřízení:

Žádost bude vyřízena do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů od podání žádosti.

Datum poslední aktualizace: 25.6.2021

load