Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ochrana rorýsů při zateplování domů

Postup pro zateplování domu při zjištění výskytu rorýse obecného

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

vlastník nebo správce domu, investor, případně realizační firma

Podmínky a postup řešení:

Rorýs obecný je zařazen mezi chráněné druhy živočichů. Ve městech hnízdí téměř výhradně ve zdech domů, krovech střech, pod římsami a trámy. Pokud se bude zateplovat dům, na kterém rorýsi hnízdí, je nutné v souladu s par. 56 zákona č. 114/1992 Sb. zažádat KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu. Krajský úřad může ve svém rozhodnutí stanovit podmínky postupu zateplení domu např. období, kdy je možné provádět stavební činnost, zachování větracích otvorů pod střechou apod.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. u Krajského úřadu Libereckého kraje.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost s těmito údaji: 1. Jméno a příjmení žadatele (název firmy) + datum narození (IČ u firem) 2. Adresa (sídlo) 3. Věc: Žádost o udělení výjimky dle par. 56 zákona č. 114/1992 Sb. pro rorýse obecného 4. Název akce, pro kterou je udělení výjimky požadováno, stručný popis akce, projektová dokumentace 5. Datum a podpis (u firem statutár nebo osoba s plnou mocí + razítko)

Lhůty pro vyřízení:

60 dnů

Datum poslední aktualizace: 5.10.2022

load