Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Stanovisko k zásahu do krajinného rázu

Umísťování výškových staveb (stožárů, větrných elektráren) do krajiny, a dále staveb odlišujících se svými rozměry a architektonickým provedením od okolní zástavby

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

investor stavby - fyzická nebo právnická osoba popř. zplnomocněný zástupce

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o stanovisko k zásahu do krajinného rázu, osobní konzultací

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

vyplněná žádost, projektová dokumentace, výpis z Katastru nemovitostí (kopie), snímek katastrální mapy se zákresem situace

Lhůty pro vyřízení:

60 dnů (ve složitých případech 90 dnů)

Datum poslední aktualizace: 5.10.2022

load