Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zemědělský půdní fond - vložení pozemku do ZPF

Pozemek se vkládá do ZPF nejčastěji v případě, že se na něm nachází kulturní vrstva zeminy, ale nemá ochranu ZPF a je jej třeba sloučit se sousedním zemědělským pozemkem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník pozemku.

Podmínky a postup řešení:

Sdělení o tom, že se jedná o zemědělský pozemek bude vydáno na základě místního šetření, při kterém správní orgán zjistí, že se skutečně jedná o pozemek pokrytý kulturní vrstvou zeminy. Sdělení bude součástí souhrnného stanoviska životního prostředí, nebo bude vydáno na základě samostatné žádosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o souhrnné stanovisko životního prostředí, nebo samostatné žádosti o vložení pozemku do ZPF - osobně v podatelně magistrátu nebo v podatelně odboru stavebního a životního prostředí č. dv. 347 nebo poštou nebo datovou schránkou. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou žádost, výpis z katastru nemovitostí, snímek z pozemkové mapy, v případě, že se do ZPF vkládá pouze část pozemku, pak geometrický plán.

Lhůty pro vyřízení:

Žádost bude vyřízena v rámci souhrnného stanoviska ŽP, v případě samostatné žádosti do 30 dnů.

Datum poslední aktualizace: 25.6.2021

load