Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů

Od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů je možno upustit se souhlasem orgánu státní správy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická a fyzicky podnikající osoba - statutární zástupci, nebo zástupce na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení:

Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti osobně, poštou nebo datovou schránkou.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněný formulář, kopii výpisu z obchodního rejstříku, kopii o přidělení identifikačního čísla, kopii smlouvy s oprávněnou osobou které jsou odpady předávány, plnou moc, jestliže je žadatel zastupován.

Správní a jiné poplatky:

1000,- Kč hotově v pokladně městského úřadu nebo bezhotovostně po předchozí domluvě variabilního symbolu.

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů, v případě složitosti do 60 dnů.

Datum poslední aktualizace: 25.6.2021

load