Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (úpravy vodních toků a nádrží, odvodňování mokřadů, umísťování staveb v údolní nivě atd.)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba, popř. zplnomocněný zástupce

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání žádosti o stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, osobní konzultace

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Výpis z Katastru nemovitostí k dotčenému pozemku, snímek katastrální mapy se zákresem situace, vyplněná žádost, příp. projektová dokumentace

Lhůty pro vyřízení:

60 dnů (ve složitých případech 90 dnů)

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
  • Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

Opravné prostředky:

Máte právo se do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat ke Krajskému úřadu Libereckého kraje

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokuta až do výše 50 000 Kč (fyzická osoba) Pokuta až do výše 1 000 000 Kč (právnická osoba)

Datum poslední aktualizace: 5.10.2022

load