Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (úpravy vodních toků a nádrží, odvodňování mokřadů, umísťování staveb v údolní nivě atd.)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba, popř. zplnomocněný zástupce

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání žádosti o stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, osobní konzultace

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Výpis z Katastru nemovitostí k dotčenému pozemku, snímek katastrální mapy se zákresem situace, vyplněná žádost, příp. projektová dokumentace

Lhůty pro vyřízení:

60 dnů (ve složitých případech 90 dnů)

Datum poslední aktualizace: 5.10.2022

load