Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 140

Kód životní situace: OZP25

Vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizace

v objektu či na pozemku vznikají odpadní vody, které je nutno nejprve předčistit a následně je možné je vypouštět do v místě fungující kanalizace

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

každý stavebník, který chce stavbu uskutečnit. svéprávný, případně zplnomocněný zástupce

Podmínky a postup řešení:

projektová dokumentace schválená správcem veřejné kanalizace - v našem regionu a.s.Severočeské vodovody a kanalizace Liberec (SČVK); příp.Obec Janov n.N.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

zaslání žádosti, včetně všech podkladů a příloh dle vyhlášky č.432/2001 Sb. v platném znění č.336/2011Sb., případně osobní jednání na úřadě.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • území obcí Josefův Důl, Janov nad Nisou
  katastrální území Jablonec nad Nisou obce Jablonec nad Nisou
 • území obcí Bedřichov, Lučany nad Nisou,
  katastrální území Kokonín obce Jablonce nad Nisou
 • území obcí Nová Ves nad Nisou, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pulečný
  katastrální území Lukášov, Rýnovice, Proseč nad Nisou obce Jablonec nad Nisou
 • území obcí Dalešice, Maršovice, Frýdštejn
  katastrální území Vrkoslavice, Jablonecké Paseky, Mšeno nad Nisou obce Jablonec nad Nisou

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

viz formuláře na internetových stránkách úřadu, či vyhl.č.432/2001 Sb. v platném znění č.336/2011 Sb. - vždy žádost, výpis a snímek z Katastru nemovitostí, projektovou dokumentaci (ve 2vyhotoveních v Jablonci n.Nisou a ve 3 vyhotoveních v okolních obcích) odsouhlasenou správcem a provozovatelem veřejné kanalizace,územní rozhodnutí, další doklady a souhlasy vlastníků stavbou dotčených a sousedních pozemků

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

zák.634/2004 Sb. o správních poplatcích, položka 18, písm.h) - 3.000 kč

Lhůty pro vyřízení:

tuto situaci jsme povinni vyřídit do 60 dnů, vyjímečně do 90 dnů

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • viz formulář;
  zejména vlastníci dotčených a sousedních pozemků, vlastníci inženýrských sítí, dotčené orgány státní správy - dle stavebního zákona a vždy příslušná Obec, v jejímž katastru se staví

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

návštěvy přednostně v úřední dny, mimo tyto dny jsou pracovníci v terénu

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace se dnes samostatně nevydává, stavebník musí vody znečištěné nad limity uvedené v kanalizačním řádu vyčistit ve vlastní čistírně odpadních vod, jejíž realizace vyžaduje povolení vodoprávního úřadu dle § 18, odst.3, zák.č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění;
  vodní dílo dle § 15 zák.č.254/2001 Sb. o vodách v platném znění

Související předpisy:

 • jednotlivé §§ správního řádu;
  nařízení vlády a vyhlášky vztahující se k vodoprávnímu řízení

Opravné prostředky:

odvolání účastníků řízení proti vydanému rozhodnutí do 15 dnů od data doručení ke Krajskému úřadu v Liberci prostřednictvím úřadu, který napadené rozhodnutí vydal

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

fyzické osoby - vodní zákon § 116 odst.1 a § 32 zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění

právnické osoby - § 33 zák.č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, § 125a odst. 1 zák.č.254/2001 Sb. vodního zákon

Nejčastější dotazy:

 • 1.Je třeba čistit vody z parkovišť a odstavných ploch ?

  2.Je třeba předčistit vody z kuchyně před vypuštěním do kanalizace ?
  1.Je-li ze zpevněných ploch odváděna voda kanalizací, je nutno na jejím konci umístit odlučovač ropných látek na zachycení případných splachů z plochy parkoviště atd.

  2.Jednoznačně je třeba v prostorech, kde dochází k vyvařování osadit na odpadní vody z kuchyně lapák tuků, lapák tuků je nutno umístit v chladnu, nejlépe vně budovy, na samostatné přípojce tukové kanalizace z kuchyně

Další informace:

 • Před zpracování projektu nutno projednat záměr s provozovatelem veřejné kanalizace.

Související životní situace:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí vodoprávního úřadu, Bedřichov, Lučany n. N., Jablonec n. N. (Kokonín)

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Michal Holý

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 28.11.2005

Datum poslední aktualizace: 6.3.2023

Upřesnění a poznámky:


load