Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Kolaudace vodního díla

Dokončenou stavbu vodního díla (čistírna odpadních vod, studna, kanalizace, vodovod, malá vodní elektrárna, vodní nádrž, atd.) lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí, u staveb povolených po 1.1.2007 na základě kolaudačního souhlasu

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník (investor), popřípadě zplnomocněný zástupce

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • území obcí Josefův Důl, Janov nad Nisou
  katastrální území Jablonec nad Nisou obce Jablonec nad Nisou
 • území obcí Bedřichov, Lučany nad Nisou,
  katastrální území Kokonín obce Jablonce nad Nisou
 • území obcí Nová Ves nad Nisou, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pulečný
  katastrální území Lukášov, Rýnovice, Proseč nad Nisou obce Jablonec nad Nisou
 • území obcí Dalešice, Maršovice, Frýdštejn
  katastrální území Vrkoslavice, Jablonecké Paseky, Mšeno nad Nisou obce Jablonec nad Nisou

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

dokumentace skutečného provedení stavby, předávací protokol, stavební deník a další konkrétní doklady k jednotlivým stavbám, které jsou uvedeny ve stavebním povolení

Správní a jiné poplatky:

a) Bez poplatku - v případě podání návrhu na kolaudaci ve lhůtě stanovené ve stavebním povolení b) 100,-Kč za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu v rámci místního šetření - byl-li návrh na kolaudaci podán po lhůtě k dokončení stavby stanovené ve stavebním povolení

Lhůty pro vyřízení:

60 dnů ode dne podání návrhu na kolaudaci

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • obec, na jejímž území byla stavba realizována
  vlastníci stavbou dotčených pozemků
  další účastníci řízení jsou stanovováni individuálně s ohledem na konkrétní stavbu

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů v úplném znění (vodní zákon)
  zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - platnost od 1.1.2007

Opravné prostředky:

Odvolání proti rozhodnutí: Odvolat se lze ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2, Liberec, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. Podání nutno učinit prostřednictvím Magistrátu města Jablonec n.N., odboru stavebního a životního prostředí.

Datum poslední aktualizace: 6.3.2023

load