Životní situace

Černé skládky

Evidence nepovolených skládek odpadů.

Evidence pálení

Ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Kácení dřevin

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kolaudace vodního díla

Dokončenou stavbu vodního díla (čistírna odpadních vod, studna, kanalizace, vodovod, malá vodní elektrárna, vodní nádrž, atd.) lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí, u staveb povolených po 1.1.2007 na základě kolaudačního souhlasu

Lovecký lístek

Vydání loveckého lístku pro výkon práva myslivosti.

Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa

Trvalé nebo dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Ochrana rorýsů při zateplování domů

Postup pro zateplování domu při zjištění výskytu rorýse obecného

Pořádání hromadné sportovní akce v lesích

Oznámení hromadné sportovní akce konané v lesích

Poskytnutí finančního příspěvku na ošetření stromů

Péče o dřeviny je ze zákona povinností vlastníků. V případě ošetřování stromů v Jablonci nad Nisou na pozemcích soukromých vlastníků je možné k provedení péče o pozemky požádat o uzavření dohody o poskytnutí finančního příspěvku. Příspěvek je určen pro ošetření stromů, které jsou významné pro životní prostředí, a to např. esteticky, svým vzrůstem nebo stářím.

Povolení nakládání s vodami

Na základě povolení vznikne danému subjektu právo nakládat s podzemními či povrchovými vodami (odběr, vypouštění, vzdouvání, akumulace, využívání energetického potenciálu, jiné nakládání, atd...).

Roční hlášení o produkci odpadů

Původci odpadů a oprávněné osoby jsou povinni zasílat každoročně do 28.2. hlášení o produkci a nakládání s odpady v případě vzniku zákonem stanoveného limitu, a to do 600 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu.

Rybářský lístek

Vydání rybářského lístku.

Stanovisko k zásahu do krajinného rázu

Umísťování výškových staveb (stožárů, větrných elektráren) do krajiny, a dále staveb odlišujících se svými rozměry a architektonickým provedením od okolní zástavby

Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

Stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (úpravy vodních toků a nádrží, odvodňování mokřadů, umísťování staveb v údolní nivě atd.)

Stanovisko životního prostředí ke stavebnímu řízení

Souhrnné stanovisko oddělení životního prostředí, vodoprávního úřadu a oddělení dopravní a silniční pro potřeby stavebního a územního řízení.

Stavba v ochranném pásmu lesa

Realizace stavby ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje lesa.

Stavební povolení vodního díla

Realizace stavby vodního díla - studny, odkanalizování, vodovodu, kanalizace, malé vodní nádrže, malé vodní elektrárny adt. vodního díla § 55 zák.č.254/2001 Sb.

Týrání zvířat

Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Je nepřípustné zvířata jakýmkoli způsobem týrat a poškozovat jejich zdraví, byť i z nedbalosti a podílet se na propagaci jejich týrání.

Upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů

Od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů je možno upustit se souhlasem orgánu státní správy.

Vedení průběžné evidence odpadů

Podnikatel je povinen vést průběžnou evidenci odpadů, přičemž odpady je nutné zařazovat dle tzv. Katalogu odpadů. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně.

Vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizace

v objektu či na pozemku vznikají odpadní vody, které je nutno nejprve předčistit a následně je možné je vypouštět do v místě fungující kanalizace

Využití obecního systému odpadového hospodářství pro podnikatele

Podnikatelé na území města Jablonec nad Nisou se mohou od 1.1.2022 zapojit do systému nakládání s odpady ve městě v rámci třídění odpadů.

Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší

V případě, že součástí stavby je stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, vyžaduje stavební úřad vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší, a to k umístění stavby (k územnímu řízení, ke zjednodušenému územnímu řízení, k veřejnoprávní smlouvě, k územnímu souhlasu), k provedení stavby (včetně řízení o dodatečném povolení stavby a řízení o odstranění stavby, k veřejnoprávní smlouvě, k oznámení stavebního záměru autorizovaným inspektorem) a k užívání stavby.
O závazné stanovisko k umístění, provedení či užívání stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č.2 zákona o ochraně ovzduší ke stavbě se samostatně žádá, jen pokud, již není vydáno v souhrnném stanovisku životního prostředí.

Zemědělský půdní fond - odnětí pozemku ze ZPF

O odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu na stavbu se žádá, jen pokud je tak uvedeno v souhrnném stanovisku životního prostředí.

Zemědělský půdní fond - vložení pozemku do ZPF

Pozemek se vkládá do ZPF nejčastěji v případě, že se na něm nachází kulturní vrstva zeminy, ale nemá ochranu ZPF a je jej třeba sloučit se sousedním zemědělským pozemkem.
load