Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Spoluúčast města k dotacím ze státního rozpočtu

Statutární město Jablonec nad Nisou deklaruje prostřednictvím Plánu rozvoje sportu spoluúčast k investičním akcím (rekonstrukce stávajícího nebo výstavba nového sportoviště) klubů/TJ realizovaným s pomocí dotací ze státního rozpočtu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická a fyzická osoba

Podmínky a postup řešení:

Pokud má klub/TJ investiční záměr, na který bude žádat o dotaci ze státního rozpočtu a k jehož realizaci požaduje finanční podporu statutárního města Jablonec nad Nisou, bude postupováno následovně:

 1. Klub/ TJ informuje město o plánované investiční akci a požadované finanční podpoře města prostřednictvím formuláře.

 2. Plánovanou investiční akci posoudí dotčené odbory magistrátu a Komise pro sport a tělovýchovu.

 3. Žádost klubu/TJ bude projednána v příslušných orgánech města.

 4. O poskytnutí či neposkytnutí podpory investiční akce rozhodne Zastupitelstvo města, které v případě poskytnutí podpory investiční akce schválí Smlouvu o spolupráci mezi klubem/TJ a městem.

DŮLEŽITÉ: V kterékoliv z částí uvedeného procesu může dojít k odmítnutí investičního projektu klubu/TJ, proto je v zájmu klubu/TJ dodržet výše uvedený postup tak, aby případné odmítnutí proběhlo před vynaložením nákladů na projektovou dokumentaci.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním vyplněného formuláře, a to osobně nebo poštou (na adresu Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 466 01  Jablonec nad Nisou), nebo prostřednictvím datové schránky magistrátu (ID datové schránky: wufbr2a).

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněný formulář Informace o investičním záměru klubu/TJ

Lhůty pro vyřízení:

 • Vzhledem k povaze a rozsahu projektu je lhůta na posouzení investičního záměru ze strany města 2 – 3 měsíce od doručení vyplněného formuláře.

 • O poskytnutí/neposkytnutí podpory investiční akci ze strany města bude klub/TJ informován bezprostředně po přijetí rozhodnutí příslušných orgánů města nebo magistrátu.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Odbor humanitní - posoudí soulad s Plánem rozvoje sportu
 • Odbor územního a hospodářského rozvoje - posoudí soulad s územním plánem, projekty města, v případě potřeby se architekt vyjádří k navržené podobě projektu
 • Odbor ekonomiky - posoudí projekt z pohledu možností rozpočtu města v daném roce, příp. z pohledu požadavků na úpravu uzavřené nájemní smlouvy či jiných majetko – právních vztahů mezi městem a klubem
 • Komise pro sport a tělovýchovu Rady města - posoudí přínos pro sportovní prostředí a obyvatele města a navrhne výši spoluúčasti města, která bude vycházet z aktuálně platného Plánu rozvoje sportu
 • Rada města; Zastupitelstvo města - o poskytnutí či neposkytnutí podpory investiční akce rozhodne Zastupitelstvo města, které v případě poskytnutí podpory investiční akce schválí Smlouvu o spolupráci mezi klubem/TJ a městem

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Klub/TJ je povinen kdykoliv během celého procesu poskytnout na vyzvání města doplňující informace.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 8.3.2021

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2024

load