Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Oznámení pořádání kulturní, sportovní, společenské či jiné akce na území města Jablonec nad Nisou

Oznamují se akce, které mají vzhledem ke svému rozsahu větší dopad na život ve městě (např. větší počet účastníků, dopravní dopad včetně parkování, dopad na MHD, majetek či zařízení města), akce pořádané na pozemcích v majetku města, akce u nichž je třeba zajistit bezpečnost asistencí policejních složek.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická a fyzická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Oznámení se týká kulturních, sportovních, společenských a jiných akcí, které nemají charakter veřejného shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Podává se na předepsaném formuláři příslušnému odboru, který pak zajistí předložení oznámení poradě vedení magistrátu v nejbližším možném termínu. Městská policie vždy po projednání bezodkladně předává informaci o oznámení Policii ČR.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oznámení můžete podat osobně, poštou nebo elektronicky na podatelnu nebo příslušnému pracovníkovi.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněný formulář, v případě potřeby zákres místa konání akce v mapě, atd.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Oznámení pořádání akce má pouze informativní charakter, příslušná povolení a žádosti, související s konáním akce (např. pronájem či výpůjčka majetku, povolení užívání zeleně, zvláštní užívání komunikací, řešení nočního klidu), si je pořadatel povinen zajistit samostatně.

Kontakty pro povolení a žádosti, související s konáním akce:

a) využití majetku města (např. krátkodobý pronájem či výpůjčka majetku města pro akci, užívání veřejné zeleně, užití městských komunikací a zpevněných ploch, atd.) - technický odbor, info: sekretariát odboru, Bc. Jitka Krausová, tel. 483 357 163

b) povolení zvláštního užívání pozemní komunikace - odbor stavební a životního prostředí, odd. dopravní a silniční, info: Jana Munclingerová, tel. 483 357 146

c) místní poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor ekonomiky, odd. rozpočtu a poplatků, info: Iva Vízková, tel. 483 357 223

d) informace o úpravě nočního klidu na území města Jablonec nad Nisou - odbor kancelář primátora, odd. právní a veřejných zakázek, info: Mgr. Jiří Kučera, tel. 483 357 547

e) záštita statutárního města Jablonec nad Nisou či jeho představitelů nad akcí - vedoucí odd. sekretariát primátora, info: Mgr. Jana Matěchová, tel. 483 357 321

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 9.5.2022

load