Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Stanovisko za město

Vyjádření ke stavbám na pozemku sousedícím s pozemkem ve vlastnictví města, požárně nebezpečnému prostoru a ochranným pásmům zasahujícím do pozemku města.
Vyjádření k územnímu řízení ke stavbám umístěných na pozemcích města.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

stavebník nebo osoba pověřená na základě plné moci

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

doručit podklady osobně nebo poštou

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

žádost s informacemi o stavebníkovi, o druhu řízení u stavebního úřadu, se soupisem dotčených (sousedních) parcel ve vlastnictví města, zákres záměru do katastrální mapy, projektová dokumentace

Formuláře:

Lhůty pro vyřízení:

15 dní od převzetí žádosti

Datum poslední aktualizace: 14.11.2011

load