Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Změna Územního plánu Jablonec nad Nisou

Územní plán obce komplexně řeší funkční využití území. Platný Územní plán Jablonec n.N. byl vydán Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou dne 18.5.2017 a nabyl své účinnosti dne 26.6.2017. Veškerá stavební činnost v území musí být v souladu s tímto závazným dokumentem. Změní-li se podmínky, na základě kterých byl územní plán města vydán, pořídí oddělení územního plánování změnu územního plánu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Navrhovatel může jednat osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce

Podmínky a postup řešení:

Navrhovatel se dostaví na oddělení územního a strategického plánování. Návrh na změnu stávajícího územního plánu města navrhovatel předběžně projedná s oprávněným úředníkem. Navrhovateli budou podány základní informace o průběhu pořizování změny územního plánu a podmínkách pro její vydání. Na základě získaných informací podá navrhovatel žádost o změnu územního plánu (vč. povinných příloh) příslušnému oddělení územního a strategického plánování, které návrh zapracuje do podnětu na změnu územního plánu. O průběhu pořizování je navrhovatel průběžně informován.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Navrhovatel se dostaví na oddělení územního a strategického plánování. Po předběžné konzultaci s oprávněným úředníkem magistrátu podá navrhovatel písemnou žádost o změnu územního plánu na předepsaném formuláři. K žádosti navrhovatel doloží souhlasné stanovisko SČE a.s. a snímek z katastrální mapy. Žádost je možné podat: - osobně u příslušného pracovníka oddělení územního a strategického plánování - osobně na podatelně magistrátu města  - poštou na adresu Magistrát města Jablonec n. N., oddělení územního a strategického plánování, Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, 466 01.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • žádost o změnu územního plánu 
 • kopie katastrální mapy se zákresem záměru

Formuláře:

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Účastníky procesu pořizování změny územního plánu jsou:
  - dotčené správní úřady, okolní obce, Krajský úřad LK
  - ostatní orgány a organizace
  - osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám mohou být přímo dotčena
  - veřejnost

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 14.9.2022

load