Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Místní poplatek ze psů

Předmětem poplatku jsou psi starší tří měsíců (poplatková povinnost).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která je přihlášená nebo má sídlo na území statutárního města Jablonce nad Nisou.

Podmínky a postup řešení:

Nabytí psa staršího 3 měsíců a přihlášení na území města Jablonce nad Nisou.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej) a každou skutečnost, která má vliv na změnu poplatkové povinnosti (stěhování).

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • V úřední hodiny (pondělí, středa)
    od 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Právnická a fyzická osoba, podnikající - živnostenský list, razítko firmy, IČ. Fyzická osoba - občanský průkaz, doklad povolení k pobytu.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek činí při podání žádosti podle sazebníku správních poplatků, části I, položky 1, odst. 1 zák. č. 634/2004 Sb.: d) o povolení splátek 400 Kč.

1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  • za jednoho psa  1.500 Kč 
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 2.200 Kč
  • za jednoho psa, který je držen v rodinném domě 300 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě 1.000 Kč
  • za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Poplatek je možné hradit bezhotovostním převodem na účet statutárního města, v hotovosti do pokladny v přízemí informačního střediska magistrátu, poštovní poukázkou nebo platební kartou.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Předložit doklad v případě převzetí psa z útulku.  Poplatníkovi bude vydána evidenční známka pro psa a 1 rok je poplatník od placení poplatku osvobozen. Místní poplatek uhradit nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

Datum poslední aktualizace: 14.7.2022

load