Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Předmětem poplatku je provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro reklamní akce.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ohlašovací povinnost podáte písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky na oddělení poplatků Magistrátu města Jablonec nad Nisou, nejméně 2 dny před započetím užívání veřejného prostranství (viz formulář ke stažení).

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz. Pokud nejednáte sami za sebe, potom plnou moc.

Správní a jiné poplatky:

Místní poplatky:
dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Jablonec nad Nisou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 1/2023 (účinné od 1. 5. 2023) za:

 • umístění stánků, dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb, zařízení lunaparků a cirkusů, jiných atrakcí, skládek a lešení (lešení, lávky,... v době po 180 dnech od umístění), provádění výkopů a reklamních akcí za 10,- Kč/každý i započatý m2/každý i započatý den
 • umístění lešení, lávky,... v době od 91 do 180 dnů od umístění za 5,- Kč/každý i započatý m2/každý i započatý den
 • umístění stavebního zařízení za 2,- Kč/každý i započatý m2/každý i započatý den
 • umístění zahradní restaurace za 1,- Kč/každý i započatý m2/každý i započatý den
 • umístění reklamního zařízení o výměře nad 1 m2 užívaného veřejného prostranství (např. výlepové plochy) za 10,- Kč/každý i započatý m2/každý i započatý den
 • umístění reklamního zařízení o menší výměře než 1 m2 užívaného veřejného prostranství (např. reklamní panel typu "A"):                                                                                        - měsíční paušální sazba ve výši 200,- Kč
 • - roční paušální sazba ve výši 2 400,- Kč
 • vyhrazení trvalého parkovacího místa:
 • - měsíční paušální sazba ve výši 1 250,- Kč na pěší zóně

  - měsíční paušální sazba ve výši 1 000,- Kč mimo pěší zónu

  - roční paušální sazba ve výši 15 000,- Kč na pěší zóně

  - roční paušální sazba ve výši 12 000,- Kč mimo pěší zónu

Správní poplatky:
při podání žádosti o povolení posečkání úhrady poplatku nebo rozložení úhrady poplatku na splátky, činí správní poplatek dle sazebníku správních poplatků, části 1, položky 1, písm.d) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 400,- Kč.

Poplatek je možné hradit bezhotovostním převodem na účet statutárního města, v hotovosti do pokladny v přízemí v Kontaktním středisku magistrátu nebo platební kartou.


Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

 1. Podání ohlašovací povinnosti nejpozději 2 dny před zahájením užívání veřejného prostranství (viz formulář ke stažení).
 2. Ohlášení případných změn v průběhu užívání veřejného prostranství do 15 dnů od jejich vzniku.
 3. Ohlášení ukončení užívání veřejného prostranství - přiznání k výši poplatkové povinnosti (viz formulář ke stažení) nejpozději do 15 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.
 4. Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 60 dnů od vzniku. 
 5. Uhrazení místního poplatku dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Jablonec nad Nisou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 1/2023, čl. 6 - splatnost poplatku.

Datum poslední aktualizace: 22.5.2023

load