Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce. Poplatek nahrazuje od 1. ledna 2022 Objednání vývozu popelnice (kontejneru). Přihlásit se k němu můžete již od září 2021.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Poplatníkem poplatku je

a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště (nemusí být totožné nahlášeným místem trvalého pobytu), nebo

b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba

Plátcem poplatku je

a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo

b) vlastník nemovité věci v ostatních případech

Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Podmínky a postup řešení:

Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit pozbytí postavení plátce poplatku.

Ohlášení lze učinit osobně na magistrátu, písemně, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • občanský průkaz
  • plnou moc k zastupování v případě, že jednáte za vlastníka

Správní a jiné poplatky:

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci: 0,80 Kč za 1 litr.

Poplatek je možné hradit bezhotovostním převodem na účet statutárního města (19-121451/0100) nebo v hotovosti případně platební kartou na pokladně pracoviště odpadů v budově magistrátu. Poplatek se hradí ve dvou splátkách do 15. července (na období 1. 1. až 30. 6.) a do 15. ledna následujícího kalendářního roku (na období 1. 7. až 31. 12.). Magistrát zašle dvakrát ročně informační dopis o splatnosti, výši poplatku a možných způsobech placení.

Správní poplatky: při podání žádosti o povolení posečkání úhrady poplatku nebo rozložení úhrady poplatku na splátky, činí správní poplatek 400 Kč

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 31.1.2023

load