Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Dluhová amnestie na úroky a poplatky z prodlení z nájemného v bytech

Dlužníci na nájemném, službách, vyúčtování nebo na bezdůvodném obohacení, jejichž základní dluh vznikl do 31. 12. 2013, mohou požádat o prominutí s tím souvisejícího dluhu na poplatcích z prodlení či úrocích z prodlení ve výši 100 %.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Dlužník

Podmínky a postup řešení:

Před podáním žádosti, nejpozději však do 31. 3. 2015, je třeba splnit tyto podmínky:

  • uhradit nesplacené závazky na základním dluhu,
  • uhradit veškeré dosud vzniklé náklady soudního řízení v případě, že ohledně výše uvedeného dluhu vzniklého z nájemních vztahů k bytům ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou je vedeno nebo skončeno soudní řízení - v případě pravomocného rozhodnutí dle termínu stanoveného rozsudkem, nejpozději však do 31. 3. 2015,
  • uhradit veškeré dosud vzniklé náklady předcházejícího nalézacího řízení a náklady exekuce v případě, že ohledně výše uvedeného dluhu vzniklého z nájemních vztahů k bytům ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou je vedena exekuce,
  • uhradit nesplacené pohledávky vůči městu z jiných titulů, ať již vzniklé v rámci samostatné či přenesené působnosti statutárního města Jablonec nad Nisou

Platí i pro dlužníky, se kterými byl uzavřen splátkový kalendář.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Dostavit se osobně na oddělení správy bytových domů Magistrátu města Jablonec nad Nisou na adrese Mírové nám. 19, Jablonec nad Nisou, se žádostí o prominutí dluhu na poplatcích/úrocích z prodlení, a to nejpozději do 30. 6. 2015. Zde budou správcem vyplněny údaje o celkové výši dluhu, potvrzení o úhradě jistiny dluhu a dále vypočítáno příslušenství k dluhu, které bude předmětem prominutí. Žádost pak bude předložena orgánům města ke schválení.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

platný občanský průkaz

Formuláře:

Datum poslední aktualizace: 3.2.2017

Datum konce platnosti návodu: 31.3.2015

load