Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Veřejná sbírka

Předmětem je krajským úřadem osvědčená veřejná sbírka. Sbírku je oprávněna konat pouze právnická osoba.
Magistrát Jablonec nad Nisou veřejné sbírky neosvědčuje, plní zde roli stanovenou mu zákonem (zapečetění pokladniček atd.)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická osoba, mající pro konání veřejné sbírky osvědčení od Krajského úřadu, příslušného podle sídla právnické osobyPodmínky a postup řešení:

Veřejné sbírky se mohou konat jedním, nebo více z těchto způsobů:

a) shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky

b) sběracími listinami

c) pokladničkami

d) prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně

e) prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek

 f) dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení

g) složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou


Právnická osoba je povinna Magistrátu města Jablonec nad Nisou: 

 1) u sběracích listin - předložit před zahájením sbírky sběrací listiny, spolu se žádostí o ověření jejich počtu a jejich zákonných náležitostí a předložit k nahlédnutí originál nebo kopii osvědčení. O ověření sběracích listin vydá magistrát potvrzení pro účely vyúčtování sbírky.

2) u pokladniček - při záměru zapečetění pokladniček musí právnická osoba předem oznámit jejich počet, umístění, a zda pokladničky budou přenosné. Pokladničky musí být zabezpečeny proti odcizení, a také proti neoprávněnému otevření, a to tak, aby bez porušení tohoto zabezpečení nemohl být jejich obsah vyjmut. Takto zabezpečené pokladničky Magistrát města Jablonec nad Nisou zapečetí.

Záměr otevření pokladniček musí právnická osoba Magistrátu města Jablonec nad Nisou oznámit nejméně 3 pracovní dny předem, s uvedením data pracovního dne, místa a hodiny. Otevření pokladničky musí být přítomni oprávněný zástupce právnické osoby a 1 zaměstnanec obce. O zapečetění či rozpečetění pokladničky (včetně informací o jejím obsahu) sepíše Magistrát města Jablonec nad Nisou zápis.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobně nebo telefonicky domluvit termín zapečetění, či rozpečetění pokladniček, o čemž je sepsán zápis.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • Občanský průkaz.
  •  Osvědčení krajského úřadu, příslušného podle sídla právnické osoby.
  •  Zástupce právnické osoby - plnou moc.
  •  Sběrací listiny či pokladničky.

Datum poslední aktualizace: 28.11.2022

load