Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Tombola a turnaje malého rozsahu

Obec je příjemcem ohlášení tomboly s herní jistinou nad 100.000,- Kč a turnaje malého rozsahu (turnaj v karetní hře s omezeným vkladem pro jednotlivého účastníka na 500,- Kč za 24 hodin) v Jablonci nad Nisou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

1) Provozovatelem tomboly s herní jistinou nad 100.000,- Kč může být pouze
a) Česká republika,

b) právnická osoba, která má
1. sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
2. organizační strukturu s řádným, průhledným a uceleným vymezením působností a rozhodovacích pravomocí,
3. zřízenou dozorčí radu, správní radu nebo jiný obdobný kontrolní orgán (dále jen "kontrolní orgán"),
4. vlastní zdroje v minimální výši 2 000 000 EUR,
5. průhledný a nezávadný původ zdrojů,
6. průhlednou vlastnickou strukturu, ze které je zřejmé, kdo je jejím skutečným majitelem podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen "skutečný majitel"), a
7. věcné, personální a organizační předpoklady potřebné pro výkon činnosti v rozsahu, v jakém hodlá provozovat hazardní hry.

(2) Provozovatelem tomboly může být i jiná právnická osoba než podle odstavce 1, která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

(3) Provozovatelem turnaje malého rozsahu může být pouze právnická osoba,
a) která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
b) jejímž předmětem hlavní činnosti není podnikání, a
c) jejíž podnikání v rámci vedlejší činnosti a jeho výtěžky, pokud takovou činnost vyvíjí, slouží jen k podpoře hlavní činnosti.

Podmínky a postup řešení:

Magistrát města Jablonec nad Nisou je příjemcem ohlášení tomboly s herní jistinou nad 100.000,- Kč  a turnaje malého rozsahu (turnaj v karetní hře s omezeným vkladem pro jednotlivého účastníka na 500,- Kč za 24 hodin) na území města Jablonec nad Nisou. Tombola s herní jistinou do 100.000,- Kč ohlášení nepodléhá.

U tomboly s herní jistinou nad 100.000,- Kč musí provozovatel zajistit účast notáře.

Ohlášení o pořádání tomboly s herní jistinou nad 100.000,- Kč nebo turnaje malého rozsahu (dále jen "hazardní hra") je nutno učinit nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení. Rozhodnutí o povolení ohlašované "hazardní hry" se nevydává.

Magistrát města zakáže provozování ohlašované "hazardní hry", nesplňuje-li podmínky stanovené zákonem o hazardních hrách (např. pozdní ohlášení).

O zákazu provozování ohlašované "hazardní hry" rozhodne Magistrát města bezodkladně, nejpozději do 15 dnů ode dne ohlášení se všemi náležitostmi stanovenými zákonem (viz. náležitosti ohlášení) - uplynutím této lhůty se "hazardní hra" považuje za řádně ohlášenou.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním ohlášení o pořádání tomboly s herní jistinou nad 100.000,- Kč nebo turnaje malého rozsahu nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry.

Tombola s herní jistinou do 100.000,- Kč ohlášení nepodléhá. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • V úřední hodiny (pondělí, středa) 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 hodin.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Náležitosti ohlášení

(1) Ohlášení musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat

 a) název a popis ohlašované hazardní hry,

 b) adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována,

c) dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,

 d) určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených tímto zákonem,

e) herní plán,

f) v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.

 (2) Za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení.

Dále doklady prokazující splnění podmínek, za jakých se můžete stát provozovatelem tomboly či turnaje malého rozsahu.

Správnímu orgánu se předkládá k nahlédnutí vždy originál, případně úředně ověřená kopie a předávají se pouze kopie těchto dokladů, pokud zákon nestanoví jinak.

Správní a jiné poplatky:

Pouze pro informaci:

K tombolám s herní jistinou nad 100.000,- Kč se váže daň z hazardních her ve výši 23%. 

Lhůty pro vyřízení:

30 dnů od podání žádosti.

Datum poslední aktualizace: 28.11.2022

load