Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Umístění inženýrských sítí v pozemní komunikaci

Rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace k umístění inženýrských sítí - jeden z podkladů k vydání územního rozhodnutí

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, v případě firmy statutární zástupce nebo osoba jím písemně pověřená.

Podmínky a postup řešení:

Předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání žádosti na formuláři (lze stáhnout) s požadovanými podklady.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- vyplněnou žádost - situaci se zákresem - podnikatelé živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (jiný zástupce firmy plnou moc od statutárního zástupce) - pokud je jiný žadatel než investor předloží jeho zplnomocnění

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek 1 000,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb.

Lhůty pro vyřízení:

V jednodušších případech do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Vlastník pozemní komunikace :
    - silnice II. a III. třídy - Krajská správa silnic Libereckého kraje
    - místní komunikace - Město Jablonec nad Nisou

Datum poslední aktualizace: 6.1.2020

load