Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Povolování sjezdů

Rozhodnutí o připojení nemovitosti nebo jiné pozemní komunikace na silnici II. a III. třídy, místní a účelové komunikace. Rovněž úpravy takového připojení nebo jeho zrušení. Jedná se o jeden z podkladů pro vydání územního rozhodnutí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník, pověřená zplnomocněná osoba, v případě firmy statutární zástupce nebo osoba jím písemně pověřená.

Podmínky a postup řešení:

Předchozí souhlas vlastníka komunikace. Předchozí souhlas příslušného orgánu policie ČR.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti na formuláři (lze stáhnout) s požadovanými podklady. Návrh je možné podat: - zaslat poštou na adresu zdejšího městského úřadu - osobně na podatelnu městského úřadu - osobně na sekretariát odboru stavebního a životního prostředí - osobně u příslušného pracovníka oddělení dopravního a silničního

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • - úřední dny: pondělí a středa
    - úterý, čtvrtek, pátek - po telefonické dohodě

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- vyplněnou žádost - situace se zákresem - podnikatelé živnostenský list, nebo výpis z obchodního rejstříku (jiný zástupce firmy plnou moc od statutárního zástupce) - pokud je jiný žadatel než je investor, předloží jeho zplnomocnění

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek je stanoven 500,- Kč dle položky číslo 36, písmene c) zákona číslo 634/2004 Sb. o správních poplatcích při podání žádosti. Poplatek je možno zaplatit: a) hotově - v úřední hodiny na sekretariátu odboru stavebního a životního prostředí - v pokladní hodiny na centrální pokladně městského úřadu, III. patro - denně od 8:00 do 17:00 hodin na vnitřním informačním středisku městského úřadu v přízemí budovy b) bezhotovstně složenkou nebo převodem z účtu navrhovatele - podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného městským úřadem

Lhůty pro vyřízení:

- v jednodušších případech rozhodneme ve lhůtě do 30 dnů od podání návrhu - ve složitějších případech do 60 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • vlastník pozemní komunkace (silnice II. + III.třídy - Krajská správa silnic Libereckého kraje,p.o., místní komunikace - Město Jablonec nad Nisou)
  • příslušný orgán policie ČR (Policie ČR, dopravní inspektorát Jablonec nad Nisou).

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 5.8.2011

load