Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 46

Kód životní situace: DSU08

Stanovení dopravního značení

Jde o stálou nebo přechodnou (značení při výkopových pracech)úpravu dopravního značení na pozemních komunikacích - silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích. Na účelových komunikacích veřejně přístupných stanoví značení vlastník komunikace se souhlasem Magistrátu města Jablonec nad Nisou - odbor stavební a životního prostředí - oddělení dopravní a silniční a s předchozím písemným vyjádřením Policie České republiky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba starší 18 let, v případě právnické osoby statutární zástupce nebo osoba jím pověřená.

Podmínky a postup řešení:

Předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky a vlastníka dotčené pozemní komunikace

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti na odboru stavebním a životního prostředí - oddělení dopravní a silniční.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Na místních komunikacích I. - IV.třídy - p. Šrýtrová, III. patro budeovy Mmagistrátu, č.dv. 331;
    na silnicích II. a III. třídy - p. Košťáková, III. patro budovy magistrátu, č.dv. 332

  • V úřední dny pondělí a středa 7.45 - 11:30 hod. a 12:30 - 17:15 hodin. V ostatní dny po předchozí dohodě nebo telefonické dohodě.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky. Snímek se zákresem navrhovaného dopravního značení označený razítkem Policie České republiky. Zdůvodnění navrhovných úprav dopravního značení.

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku. 

Lhůty pro vyřízení:

 Jedná-li se o dopravní značení, z něhož plynou pro účastníky silničního provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci předpokládali podle obecné úpravy provozu, značení se stanoví formou opatření obecné povahy, což je cca 60 dnů od podání žádosti (15 dnů zveřejnění na úřední desce, 30 dní k podání  připomínek a námitek, a 15 dní zveřejnění stanovení). Jedná se o zákazové, příkazové, značky upravující přednost, značky "parkoviště s parkovacím automatem) apod.

Pokud se jedná o značky výstražné a tu část informativních značek, které pouze poskytují informace, vydává se pouze stanovení dopravního značení v termínu max. do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Policie České republiky.
    Vlastník dotčené pozemní komunikace.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost návodu odpovídá - obecně:

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Radka Šrýtrová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 11.3.2013

Datum poslední aktualizace: 11.3.2013

load