Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vyhrazení parkovacího místa

Je vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace, případně silnice II. a III. třídy, pro zřízení vyhrazeného placeného parkování vozidla s konkrétní státní poznávací značkou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Jakýkoliv občan, který je svéprávný a plnoletý

Podmínky a postup řešení:

Předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace. Předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobním, elektronickým nebo písemným podáním žádosti na odboru stavebním a životního prostředí - oddělení dopravní a silniční - s příslušnými doklady.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- občanský průkaz, řidičský průkaz - vyplněnou žádost s konkrétní registrační značkou vozidla (případně lze vyplnit na místě) - situaci s požadovaným parkovacím místem

Správní a jiné poplatky:

Dle sazebníku správních poplatků, položka 36, který je přílohou zákona číslo 634/2004 Sb. o správních poplatcích, zaplatí žadatel při podání žádosti správní poplatek ve výši 1.000,- Kč. Po schválení žádosti a následném vydání rozhodnutí se platí roční místní poplatek 12.000,- Kč (1.000,- Kč za každý i započatý měsíc) - dle čl. 6 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky statutárního města č. 2/2013.

Lhůty pro vyřízení:

1.) vyhrazení parkovacího místa - v jednodušších případech rozhodnuto ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti,ve složitějších případech ve lhůtě do 60 dnů.

2.) povolení umístění odpovídajícího dopravního značení, které se vydává opatřením obecné povahy dle § 171 - 173 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád. Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů (dnem zveřejnění návrhu patnáctý den po vyvěšení na úřední desce). 30 dnů ode dne zveřejnění mohou být podávány písemně odůvodněné námitky. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Vlastník pozemní komunikace, na které má být parkovací místo vyhrazeno.
    KŘ Policie České republiky - dopravní inspektorát

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 3.9.2021

load