Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Individuální dovoz vozidla ze zemí mimo EU

Touto informací poskytujeme základní přehled o postupu schvalování technické způsobilosti dovezeného silničního, nebo zvláštního vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická nebo fyzická osoba, která je žadatelem o schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla,  případně zmocněnec těchto osob na základě ověřené plné moci, bez ohledu na místní příslušnost. Cizinec podle povolení k pobytu vydané cizineckou policií. 

Podmínky a postup řešení:

Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla se neschvaluje, pokud se jedná o:

 • silniční vozidlo, jehož typ byl schválen
  • ministerstvem,
  • orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech, nebo
  • orgánem jiného členského státu a uznán ministerstvem, nebo
 •  jednotlivě vyrobené silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena
  • obecním úřadem obce s rozšířenou působností, nebo
  • orgánem jiného členského státu s platností ve všech členských státech.

Žádost o schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat:

 • druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, tovární značku a označení silničního vozidla,
 • účel, pro který má být silniční vozidlo používáno, a
 • údaj o tom, zda jsou povoleny výjimky z technických požadavků.

K žádosti o schválení technické způsobilosti dovezeného silničního vozidla žadatel přiloží osvědčení o registraci silničního vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního vozidla nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla, pokud

a) splňuje podle protokolu vydaného zkušební stanicí technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době prvního schválení technické způsobilosti vozidla,

b) jsou podle evidenční kontroly provedené v České republice skutečný stav silničního vozidla a jeho identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v dokladech podle § 48 odst. 3 písm. a) a

c) splňuje alespoň emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 3, jde-li o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1 s výjimkou silničního vozidla diplomatické mise nebo silničního vozidla jednotek požární ochrany.

(2) Jde-li o dovezené silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena orgánem jiného členského státu, k žádosti o schválení jeho technické způsobilosti se technický protokol nepřikládá. Splnění technických požadavků se dokládá seznamem technických požadavků, podle kterých byla jeho technická způsobilost schválena, vydaným příslušným orgánem jiného členského státu. Jde-li o silniční vozidlo, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a O, přiloží tento seznam žadatel k žádosti; jde-li o jiné silniční vozidlo, vyžádá si tento seznam u příslušného orgánu jiného členského státu obecní úřad obce s rozšířenou působností.

(3) Splnění technických požadavků, které nedokládá seznam podle odstavce 2, se dokládá technickým protokolem vydaným zkušební stanicí na náklady žadatele.

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla podle odstavce 2 schválí, jsou-li splněny technické požadavky podle odstavce 1 písm. a), které jsou nezbytné pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo ochranu životního prostředí nebo života nebo zdraví člověka, a požadavek podle odstavce 1 písm. b).

(5) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla, uvede v rozhodnutí údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Před dovozem vozidla se seznamte s podmínkami danými zákonem č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nejasnosti je vhodné konzultovat předem. Tím nedojde k dovozu vozidla, které nelze schválit k provozu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí, středa od 8:00-11:30;12:30-17:00 hodin
  Úterý, čtvrtek, pátek od 8:00 do 14:00 hodin
  Každá první sobota v měsíci od 8:00 do 12:00 hodin.
  Každý pátek před pracovní sobotou je pro veřejnost zavřeno - sanitární den.
 • Magistrát města Jablonce nad Nisou, odbor dopravně správních agend, oddělení registru vozidel, přepážka č. 1,2,3,4

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

(1) Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla žadatel obdrží a vyplní přímo na přepážce registru vozidel našeho úřadu.

 • doklad o technické způsobilosti vozidla (cizozemský registrační doklad)
 • doklad o technické prohlídce, jedná-li se o vozidlo, které již bylo provozováno
 • protokol o evidenční kontrole, nejedná-li se o nové vozidlo
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta)
 • doklad o povolení pobytu, nemá-li žadatel trvalý pobyt na území ČR
 • potvrzení u zaplacení DPH, v případě nového vozidla
 • doklad totožnosti žadatele
 • zmocnění při zastupování (plná moc s ověřeným podpisem)
 • dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu


Formuláře:

 • Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, schválení technické způsobilosti individuálně dovezeného vozidla - k vyzvednutí na registru vozidel.

Správní a jiné poplatky:

- Správní poplatek za schválení technické způsobilosti jednotlivě  vyrobeného  nebo dovezeného,  vozidla 3000,- Kč 

 Správní poplatek: motocykl do 50 ccm 300 Kč, motocykl nad 50 ccm 500 Kč, osobní a nákladní vozidlo 800 Kč, přípojné vozidlo do 750 kg celkové hmotnosti 500 Kč, přípojné vozidlo nad 750 kg celkové hmotnosti 700 Kč.

správní poplatky je možné platit přímo na přepážkách, a to platební kartou

Od poplatků za registraci dovozového vozidla s nejméně čtyřmi koly jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli platného průkazu ZTP nebo ZTP/P

Lhůty pro vyřízení:

Dle správního řádu do 30 dnů, ode dne doručení písemné žádosti doložené předepsanými doklady.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Vlastník vozidla pokud je odlišný od provozovatele.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V některých případech je nutno zajistit úřední překlad cizojazyčných dokladů a dokumentů.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • rezervace termínu, objednání na úřad, www.mestojablonec.cz

Datum poslední aktualizace: 17.7.2023

load