Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zkoušky řidičů

Úspěšné absolvování závěrečných zkoušek řidiče je předpokladem pro získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel příslušné skupiny vozidel a k udělení řidičského oprávnění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel o řidičské oprávnění, který absolvoval a ukončil výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění požadované skupiny (podskupiny).

Podmínky a postup řešení:

Provozovatel autoškoly je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky a výcviku, popřípadě doručení žádosti žadatele o přihlášení k opakované zkoušce, písemně přihlásit žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu obce s rozšířenou působností ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně písemně sdělí žadateli prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, popřípadě opakované zkoušky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Úspěšným ukončením výuky a výcviku v autoškole, po kterém Vás autoškola přihlásí ke zkoušce.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- žádost o přijetí k výuce a výcviku - posudek o zdravotní způsobilosti - platný doklad totožnosti - řidičský průkaz (při rozšiření oprávnění)

Formuláře:

  • Žádost o přijetí k výuce a výcviku získáte u provozovatele autoškoly.
    Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel získáte u svého registrujícího praktického lékaře, nebo u lékaře poskytovatele pracovně lékařských služeb, nebo u kteréhokoli praktického lékaře nemáte-li některého z výše uvedených.

Správní a jiné poplatky:

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán (poradí autoškola) za zkoušku z odborné způsobilosti 700,- Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100,- Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200,- Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400,- Kč.  Správní poplatky se hradí předem buď ve zkušební místnosti před podání žádosti, kde lze platit pouze bezhotovostně nebo na pokladně našeho úřadu, kde lze platit v hotovosti.

Lhůty pro vyřízení:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zařadí žadatele ke zkoušce z odborné způsobilosti, popřípadě opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce. Zkouška je zahájena elektronickým testem z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy. Je-li žadatel o řidičské oprávnění u této zkoušky hodnocen stupněm "neprospěl", nesmí pokračovat v dalších zkouškách do doby, kdy bude při opakované zkoušce hodnocen stupněm "prospěl". Pokud žadatel neuspěl v každé z částí 3x, musí absolvovat novou výuku nebo výcvik. Pokud poté neuspěje opět 3x, musí absolvovat výuku a výcvik v plném rozsahu.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Provozovatel autoškoly
  • Učitel autoškoly
  • Osoba pověřená výkonem státního dozoru
  • Tlumočník

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Splnit podmínky přijetí k výuce a výcviku v autoškole - podat písemnou žádost. Pokud je žadatel mladší 15 let musí být žádost doložena písemným souhlasem jeho zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen příslušným orgánem, - ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny vozidel, přičemž od zahájení výuky a výcviku do jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců, - není nezpůsobilá k právním úkonům, - je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla (žadatel dokládá posudkem o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být starší více než 3 měsíce v době podání žádosti),
- má na území České republiky "obvyklé bydliště" dle § 2 písm. hh) zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění,
- splní další pomínky které vyžaduje zvláštní zákon,
- není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel (dokládá žadatel na žádosti čestným prohlášením)

Datum poslední aktualizace: 2.6.2023

load