Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Kolaudační souhlas

Dokončená stavba, příp. část stavby schopné samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) až n) anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem (§ 117) a byla provedena v souladu s ním, lže užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) nebo kolaudačního souhlasu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním vyplněného předepsaného formuláře.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Silnice II. a III. třídy : p. Košťáková, III. patro budovy magistrátu, č.dv. 332;
  Místní komunikace I. - IV. třídy a účelové komunikace : p. Šrýtrová, III.patro budovy magistrátu města, č.dv. 331

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení, opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy. Zajistí geometrický plán a předloží dokumentaci skutečného provedení stavby.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Stavební úřad do 15ti dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží. Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky podle odst. 1, vydá do 15ti dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby. Jsou-li na stavbě ujištěny závady bránící jejímu bezpečnému užívání nebo rozpor se závaznými stanovisky podle odst. 1, stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím užívání stavby zakáže. Stavebník oznámí písemně odstranění nedostatků a po ověření, že oznámení se zakládá na pravdě, stavební úřad vydá do 15ti dnů kolaudační souhlas.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Účastníkem řízení je podle § 120 odst. pouze stavebník; pokud stavbu prováděla jako stavebník jiná osoba na základě dohody s vlastníkem, je účastníkem řízení též vlastník stavby.

  V případě vydání rozhodnutí, kterým se zakazuje užívání stavby, je účastníkem řízení stavebník, vlastník stavby, případně budoucí uživatel.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • epodatelna@mestojablonec.cz
  silhanova@mestojablonec.cz
  kostakova@mestojablonec.cz

Datum poslední aktualizace: 11.3.2013

load