Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Umístění stánků, prodejních a jiných zařízení (předzahrádky) na pozemní komunikaci

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných zařízení, předzahrádky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, v případě firmy statutární zástupce nebo osoba jím pověřená.

Podmínky a postup řešení:

Předchozí souhlas vlastníka komunikace. Předchozí souhlas příslušného orgánu policie ČR.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti na formuláři (lze stáhnout) s požadovanými podklady. Návrh je možné podat: - zaslat poštou na adresu zdejšího městského úřadu - osobně na podatelnu městského úřadu - osobně na sekretariát odboru stavebního a životního prostředí - osobně u příslušného pracovníka oddělení dopravního a silničního

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • - úřední dny: pondělí a středa
    - úterý, čtvrtek, pátek - po telefonické dohodě

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- vyplněnou žádost - situaci se zákresem - podnikatelé živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (jiný zástupce firmy plnou moc od statutárního zástupce) - pověření osoby zodpovědné za dodržování podmínek rozhodnutí - v případech zřizování předzahrádky na jiném místě, než je místo podnikání uvedené v živnostenském listu, přiloží žadatel kopii sdělení živnostenského úřadu o zřízení - umístění provozovy

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek dle položky číslo 36, písmene a) zákona číslo 634/2004/Sb. o správních poplatcích při podání žádosti: - do 10 dnů - 100,- Kč - do 6 měsíců - 500,- Kč - nad 6 měsíců - 1 000,- Kč Poplatek je možno zaplatit: a) hotově - v úřední hodiny na sekretariátu odboru stavebního a životního prostředí - v pokladní hodiny na centrální pokladně městského úřadu, III. patro - denně od 8:00 do 17:00 hodin na vnitřním informačním středisku městského úřadu v přízemí budovy b) bezhotovstně složenkou nebo převodem z účtu navrhovatele - podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného městským úřadem

Lhůty pro vyřízení:

- v jednodušších případech rozhodneme ve lhůtě do 30 dnů od podání návrhu - ve složitějších případech do 60 dnů

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • vlastník pozemní komunikace (silnice II. + III.třídy - Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., místní komunikace - Město Jablonec nad Nisou)
  • příslušný orgán policie ČR (Policie ČR, dopravní inspektorát Jablonec nad Nisou)

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 9.8.2011

load