Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vyřazení vozidla z provozu, zánik vozidla v registru vozidel

1) Vyřazení vozidla z provozu (depozit) - nebude-li vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozováno (například sezónní provoz, dlouhodobá oprava).
2) Zánik vozidla (trvalé vyřazení) - bylo vozidlo ekologicky zlikvidováno, bylo vozidlo ekologicky zlikvidováno v jiném členském státě, bylo zničeno

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána v registru vozidel jako vlastník/provozovatel vozidla. Jednat může i osoba vlastníkem/provozovatelem vozidla písemně zmocněná.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost podejte na předepsaném tiskopisu na příslušném úřadu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí, středa 8:00-11:30; 12:30-17:00 hodin
  Úterý, čtvrtek, pátek od 8:00-11:30; 12:30-14:00 hodin
  Každá první sobota v měsíci od 8:00 do 12:00 hodin.
  Každý pátek před pracovní sobotou je pro veřejnost zavřeno - sanitární den.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti v originále 
 • technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla
 • tabulky registrační značky

1) Vyřazení vozidla

 • tabulky registrační značky, osvědčení o registraci vozidla budou uloženy na úřadě a toto bude zapsáno do technického průkazu.
 • trvá-li vyřazení vozidla déle než 12 po sobě jdoucích měsíců, je vlastník vyřazeného vozidla povinen bez zbytečného odkladu oznámit úřadu adresu místa, kde je takové vozidlo umístěno a účel využití.
 • trvalo-li vyřazení vozidla z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky, úřad při ukončení vyřazení přidělí vozidlu novou registrační značku a vydá tabulky s touto registrační značkou  a nové osvědčení o registraci vozidla; to neplatí, požádá-li vlastník vozidla před uplynutím této lhůty o zachování registrační značky a osvědčení o registraci vozidla.
 • bylo-li vozidlo odcizeno, požádá vlastník o jeho vyřazení z provozu; k žádosti přiloží policejní protokol, doklady a tabulky registrační značky má-li je k dispozici.

2) Zánik vozidla

 • žadatel odevzdá tabulky registrační značky, technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla a doloží:
  a) doklad o ekologické likvidaci
  b) doklad o ekologické likvidaci vystavený v jiném členském státě
  c) doklad potvrzující zničení vozidla

Správní a jiné poplatky:

Platba v hotovosti na pokladně úřadu nebo bezhotovostně na jednotlivých přepážkách:
 • a) Vyřazení vozidla z registru vozidel na 12 měsíců - 200 Kč. Odcizení vozidla je bez poplatku (výjimka ze zákona č.634/2004 Sb.)
 • b) Dlouhodobé vyřazení (po uplynutí 12 po sobě jdoucích měsíců) - zdarma
 • c) Zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla u vozidla vyřazeného z provozu  - 200 Kč.
 • d) Zánik vozidla z registru vozidel - zdarma.

Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, komplikovanější případy dle do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Dalšími účastníky postupu mohou být například zmocněnec, leasingová společnost.

Datum poslední aktualizace: 2.6.2023

load