Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 144

Kód životní situace: DSU13

Ohlášení havárie inženýrské sítě na pozemní komunikaci

Havárie sítí uložené v pozemní komunikaci.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník sítě

Podmínky a postup řešení:

Vlastník sítě je povinen neprodleně oznámit vlastníku dotčené komunikace provedení prací. Dodatečně požádá oddělení dopravní a silniční o povolení dodatečného zvláštního užívání pozemní komunikací z důvodu ohlášené havárie pozemního vedení.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Vlastník sítě je povinen neprodleně oznámit vlastníku dotčené komunikace provedení prací, jejich místo aspoň provizorně označit a zabezpečit a zajistit následné uvedení dotčeného úseku pozemní komunikace do původního stavu

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- vyplněnou žádost - situaci se zákresem

Lhůty pro vyřízení:

do 30 dnů

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • vlastník pozemní komunikace:
    - silnice II. a III. třídy - Krajská správa Libereckého kraje
    - místní komunikace - město Jablonec nad Nisou, příslušný orgán Policie ČR

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon o pozemních komunikacích č. 13/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky:

Odvolání je možné ke Krajskému úřadu Libereckého kraje prostřednictvím Dopravního a silničního úřadu Městského úřadu Jablonec n.N.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Fyzická osoba - pokuta do výše 30 000,- Kč Právnická osoba - sankce do výše 500 000,- Kč

Za správnost návodu odpovídá - obecně: povolování dopravních staveb, zvl. užívání komunikace, dopr. značení, sjezdy

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Marie Košťáková

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 21.10.2005

Datum poslední aktualizace: 6.1.2020

load