Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Stavební povolení - pozemní komunikace

Stavební povolení nové pozemní komunikace, rekonstrukce - zdejší speciální stavební úřad je příslušný povolovat stavby silnic II., III.třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník stavby, vlastník pozemku, pověřená zplnomocněná osoba

Podmínky a postup řešení:

Podání žádosti, projektové dokumentace stavby . Navrhovatel musí prokázat vlastnické nebo jiné právo k pozemku, ke stavbě. Návrh musí být v souladu s územním plánem města, obecně technickými požadavky na výstavbu a dalšími předpisy.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti s požadovanými doklady (možno použít formulář - lze stáhnout). Návrh je možné podat: - zaslat poštou na adresu zdejšího městského úřadu - osobně na podatelnu městského úřadu - osobně na sekretariát odboru stavebního a životního prostředí - osobně u příslušného pracovníka oddělení dopravního a silničního

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • - úřední dny: pondělí a středa
    - úterý, čtvrtek, pátek - po telefonické dohodě

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- vyplněná žádost - vlastnický doklad - projektová dokmentace stavby s technickou zprávou (ve dvou vyhotoveních, není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhotoveních) - snímek z pozemkové mapy - doklady o jednání s účastníky stavebního řízení, správců sítí technického vybavení, - rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy popř. jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy - územní rozhodnutí (v případě rekonstrukce stávající pozemní komunikace - souhlas obecného stavebního úřadu) Rozsah požadovaných dokladů se mění dle druhu stavby a lokality, kde je stavba navrhována a proto doporučujeme tento rozsah předem projednat u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek je stanoven 3 000,- Kč dle zákona číslo 634/2004 Sb.,o správních poplatcích při podání žádosti. Poplatek je možno zaplatit: a) hotově - v úřední hodiny na sekretariátu odboru stavebního a životního prostředí - v pokladní hodiny na centrální pokladně městského úřadu, III. patro - denně od 8:00 do 17:00 hodin na vnitřním informačním středisku městského úřadu v přízemí budovy b) bezhotovstně složenkou nebo převodem z účtu navrhovatele - podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného městským úřadem

Lhůty pro vyřízení:

- v jednodušších případech rozhodneme ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání návrhu - ve složitějších případech do 60 dnů

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • - další účastníci stavebního řízení - osoby, které mají vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich
    - správci sítí technického vybavení a jiných zařízení
    - dotčené orgány státní správy (dle povahy a rozsahu stavby)

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 12.8.2011

load